Safleoedd Ymgeisio

Diweddarwyd y dudalen ar: 22/02/2023

Rhwng Chwefror ac Awst 2018, gwahoddodd y Cyngor geisiadau gan ddatblygwyr, perchnogion tir a'r cyhoedd am safleoedd y gellid eu cynnwys yn y CDLl Diwygiedig ar gyfer eu datblygu o'r newydd, eu hail-ddatblygu neu eu gwarchod. Gelwir y safleoedd hyn yn "Safleoedd Ymgeisio".

Fel rhan o baratoi'r CDLl Diwygiedig Adneuo, aseswyd pob safle ymgeisio yn unol â'r Fethodoleg Asesu Safleoedd. Mae'r Gofrestr o Safleoedd Ymgeisio ar gael drwy'r bocs lawrlwytho isod.

Ar gyfer Safleoedd Ymgeisio a ddyrannwyd, a phob safle preswyl a chyflogaeth a ddyrannwyd yn yr Ail Gynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Adneuo, mae asesiad manwl wedi cael ei gynnal gan gynnwys arfarniad cynaliadwyedd o'r safle.

 

Cynllunio