Bioamrywiaeth

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/09/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Gellir cyflwyno ceisiadau cynllunio yn ôl yr arfer ac maent yn cael eu prosesu cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, rydym yn eich cynghori i wneud ceisiadau ar-lein os oes modd gan fod ein swyddfeydd yn dal i fod ar gau i staff, sy'n golygu bod oedi sylweddol ar gyfer ceisiadau papur.

Mae gennym ôl-groniad o geisiadau o ganlyniad i'r cyfyngiadau symud a gafodd effaith ar y gwasanaeth a ddarparwyd, ac a arweiniodd at adleoli nifer o staff i wasanaethau rheng flaen hanfodol. Felly, gallai gymryd hyd at dri mis, yn ychwanegol at yr amserlenni cyflawni arferol, i benderfynu ar geisiadau.

Mae'r Pwyllgor Cynllunio yn cwrdd o bell ddwywaith y mis ar hyn o bryd er mwyn lleihau'r ôl-groniad gymaint â phosibl, a rhoddir blaenoriaeth i geisiadau yn ymwneud â chyflogaeth.

Dim ond os bernir eu bod yn angenrheidiol y bydd ymweliadau safle yn cael eu cynnal, ynghyd â gosod hysbysiadau safle lle bo hynny'n ymarferol. Bydd llythyrau hysbysu cymdogion yn cael eu defnyddio lle bo’n briodol.

Ymdrinnir â chwynion gorfodi lle mae swyddogion yn barnu y byddant yn cael effaith uchel neu ganolig (er enghraifft, os oes goblygiadau iechyd a diogelwch) neu faterion sy'n gallu symud ymlaen heb ymweliad safle.

Hoffem ddiolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ystyr bioamrywiaeth yn syml yw amrywiaeth bywyd ar y ddaear. Mae'n cynnwys pob planhigyn ac anifail byw a'r ecosystemau y maent yn dibynnu arnynt. Mae bioamrywiaeth ym mhobman: mewn gerddi, caeau, perthi, afonydd, mynyddoedd, clogwyni ac yn y môr.

Yn lleol, mae bioamrywiaeth yn dylanwadu'n fawr ar gymeriad ein tirwedd. Mae Sir Gaerfyrddin yn enwog am ei harfordir godidog, ei haberoedd tawel, ei chymoedd coediog serth a'i mynyddoedd a'i bryniau garw. Mae llawer o weddill y sir yn glytwaith o diroedd coediog a chaeau, gyda chloddiau yn eu ffinio sy'n aml o bwysigrwydd hanesyddol. Hefyd mae'r môr a gwely'r môr o amgylch arfordir Sir Gaerfyrddin yn gyforiog ei rywogaethau, gyda rhai o'r rhain yn hynod o bwysig yn economaidd.

Mae harddwch naturiol y sir hon yn ffactor pwysig y mae'r diwydiannau twristiaeth a hamdden lleol yn dibynnu arnynt. Felly mae bioamrywiaeth yn hanfodol i les corfforol, economaidd ac ysbrydol pawb sy'n byw ac yn gweithio yn Sir Gaerfyrddin.

Cynllunio