Canllaw Cais Cynllunio

Math o Gais Cynllunio

Categori A - Datblygiad Mawr

 • Mwynau a gwastraff – AD i'w darparu
 • Datblygiad preswyl o 10 neu fwy o anheddau
 • Arwynebedd llawr newydd neu newid defnydd o 1,000 metr sgwâr neu fwy neu lle mae arwynebedd y safle yn un hectar neu fwy
 • Datblygiad sy'n destun Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (AEA)

Categori B – Datblygiad bach

 • Datblygiad preswyl o rhwng 1-9 annedd neu lle mae arwynebedd y safle yn llai na 0.5 hectar
 • Arwynebedd llawr newydd neu newid defnydd o lai na 1,000 metr sgwâr neu lle mae arwynebedd y safle yn llai nag un hectar.

Categori C – Datblygiad deiliad tŷ a datblygiad arall

 • Ceisiadau gan ddeiliaid tai
 • Datblygu telegyfathrebu
 • Hysbysiadau Amaethyddol Ymlaen Llaw
 • Caniatâd Adeilad Rhestredig
 • Caniatâd hysbyseb
 • Tystysgrif Cyfreithlondeb ar gyfer defnydd neu ddatblygiad arfaethedig
 • Tystysgrif Cyfreithlondeb ar gyfer defnydd neu ddatblygiad presennol
 • Caniatâd Ardal Gadwraeth
 • Caniatâd Gorchymyn Cadw Coed
 • Caniatâd Coed mewn Ardal Gadwraeth
 • Gwrychoedd

gwneud cais ar-lein am ganiatâd cynllunio