Grant Tyfu Busnes

2. Y Cynnig

 • Grantiau ar gael rhwng £1,000.00 and £50,000
 • Gellir ystyried grantiau o hyd at £90,000 fesul achos ar gyfer ceisiadau sy'n dangos yn glir brosiectau arloesi, Ymchwil a Datblygu a/neu brosiectau prawf yn y dyfodol sy'n gysylltiedig â'r strategaeth arloesi lleol https://www.sirgar.llyw.cymru/media/1231401/local-innovation-strategy-welsh.pdf
 • Bydd pob dyfarniad grant wedi'i seilio ar 50% o gostau cymwys neu uchafswm o £5,000 fesul swydd *wedi ei greu a/neu £5,000 y swydd *diogelu, pa un bynnag sydd leiaf. (O leiaf un newydd rhaid creu swydd a/neu un cyfwerth ag llawn amser (CALl) diogelu swyddi, er mwyn cael mynediad at y grant)
 • Bydd angen rhagweld, y bydd unrhyw swyddi sy'n cael eu hawlio fel rhai a ddiogelir, yn cael eu colli o fewn 6 mis i'r cais. Bydd angen rhoi tystiolaeth fanwl o hyn, yn y cais
 • Mae dwy swydd ran-amser yn cael eu hystyried fel un cyfwerth ag llawn amser. Dylai CALl fod yn seiliedig ar oriau llawn amser safonol y cyflogwr. Os ydych chi ond yn creu neu'n diogelu swydd rhan amser (lleiafswm16 awr yr wythnos) dim ond ar sail pro rata y bydd y grant yn cael ei dalu h.y.uchafswm o £2500 am swydd rhan amser.
 • Rhaid hawlio'r holl swyddi sy'n cael eu creu fel rhan o'r grant o fewn 6 mis i ddyddiad y taliad grant terfynol neu 30 Tachwedd 2024 pa un bynnag sydd y dyddiad cynharaf
 • Rydym yn annog bod pob swydd sy'n cael ei chreu gyda chefnogaeth y grant i gael y Cyflog Byw Go Iawn. https://www.livingwage.org.uk/what-real-living-wage
 • Os yw'r busnes yn gwneud cais am unrhyw arian cyhoeddus arall fel Arfor, neu grantiau Canol Tref, ni ellir dyblygu'r gwariant a'r allbynnau
 • Mae'n bwysig nodi bod grantiau'n cael eu talu'n ôl-weithredol, rhaid i ymgeiswyr feddu ar y modd ariannol i brynu'r eitem(au) yn llawn ymlaen llaw, ac yna hawlio gwerth y grant gan Gyngor Sir Caerfyrddin yn dilyn y broses hawlio (gweler yn y telerau ac amodau yn y ddogfen hon)
 • Rhaid cyflwyno hawliadau o fewn 4 mis i'r llythyr cynnig neu erbyn 30 Medi 2024  y fan bellaf pa un bynnag yw'r dyddiad cynharaf. Er mwyn cefnogi llif arian, bydd y tîm grant yn ystyried cyflwyno dau hawliad, ond mae'n rhaid gofyn am gytundeb ymlaen llaw gan y Cyngor.
 • Bydd ceisiadau lluosog ar gyfer y grant Twf Busnes yn cael eu hystyried yn amodol ar gyflawni canlyniadau'r grant, e.e. creu swyddi.