Grant Tyfu Busnes

2. Y Cynnig

 • Grantiau ar gael rhwng £1000 a £10,000.
 • Gellir ystyried grantiau o hyd at £50,000 fesul achos ar gyfer ceisiadau sy'n dangos yn glir brosiectau arloesi, Ymchwil a Datblygu a/neu brosiectau prawf yn y dyfodol sy'n gysylltiedig â'r strategaeth arloesi lleol. Ceir rhagor o wybodaeth yn y Ddogfen Strategaeth Arloesedd Leol
 • Bydd pob dyfarniad grant wedi'i seilio ar 50% o gostau cymwys neu uchafswm o £5000 fesul swydd *wedi ei greu a/neu £5000 y swydd *diogelu, pa un bynnag sydd leiaf. (O leiaf un newydd rhaid creu swydd a/neu un cyfwerth ag amser llawn (FTE) diogelu swyddi, er mwyn cael mynediad at y grant)
 • Mewnosod diffiniad ar swyddi sy'n cael eu creu/diogelu a rhan-amser a eq llawn amser.
 • Bydd angen rhagweld unrhyw swyddi sy'n cael eu hawlio fel rhai sy'n cael eu diogelu fel rhai sy'n cael eu colli o fewn 6 mis i'r cais. Bydd angen gwneud tystiolaeth fanwl o fewn y cais
 • Mae dwy swydd ran-amser yn cael eu hystyried fel un cyfwerth ag amser llawn. Os ydych chi ond yn creu neu'n diogelu swydd rhan amser (Min. 16 awr yr wythnos) dim ond ar sail pro rata y bydd y grant yn cael ei dalu h.y., max o £2500 am swydd rhan amser
 • Rhaid hawlio'r holl swyddi sy'n cael eu creu fel rhan o'r grant o fewn 6 mis i ddyddiad y taliad grant terfynol neu 30 Tachwedd 2024 pa un bynnag sydd y dyddiad cynharaf
 • Rydym yn annog bod pob swydd sy'n cael ei chreu gyda chefnogaeth y grant i gael y Cyflog Byw Go Iawn. https://www.livingwage.org.uk/what-real-living-wage
 • Os yw'r busnes yn gwneud cais am unrhyw arian cyhoeddus arall fel Arfor, neu grantiau Canol Tref, ni ellir dyblygu'r gwariant a'r allbynnau
 • It is important to note that grants are paid retrospectively, applicants must have the financial means to purchase the item(s) in full up front, and then claim the grant value from Carmarthenshire County Council following the claims process (please see in the terms and conditions within this document)
 • Both claims must be submitted within 4 months of the offer letter or by 30th September the latest whichever is the earliest date. To support cashflow, the grant team will consider the submission of two claims, but prior agreement must be sought from the Council.
 • Mae'n bwysig nodi bod grantiau'n cael eu talu'n ôl-weithredol, rhaid i ymgeiswyr feddu ar y modd ariannol i brynu'r eitem(au) yn eu blaen yn llawn, ac yna hawlio gwerth y grant gan Gyngor Sir Caerfyrddin yn dilyn y broses hawlio (gweler yn y telerau ac amodau yn y ddogfen hon)
 • Rhaid cyflwyno'r ddau hawliad o fewn 4 mis i'r llythyr cynnig neu erbyn 30 o Fedi 2024 y diweddaraf pa un bynnag yw'r dyddiad cynharaf. Er mwyn cefnogi llif arian, bydd y tîm grant yn ystyried cyflwyno dau hawliad, ond mae'n rhaid gofyn am gytundeb ymlaen llaw gan y Cyngor.
 • Ystyrir uchafswm o ddau gais am y grant Twf Busnes ac Adferiad gydag uchafswm o grant o £20,000 am bob busnes, neu ddyraniad grant o £50,000 fesul busnes ar gyfer cynigion arloesol eithriadol.