Grant Tyfu Busnes

3. Cymhwysedd

Ariennir Grant Twf Busnes Sir Gaerfyrddin gan Lywodraeth y DU drwy'r Gronfa Ffyniant Gyffredin a'i ddarparu gan Gyngor Sir Caerfyrddin ac oherwydd hynny dim ond ar gael i fusnesau presennol o fewn y sectorau cymwys sydd wedi ei leoli o fewn Sir Gaerfyrddin.

Bydd y grant ar agor ar gyfer ceisiadau rhwng mis Mawrth 2023 ac Awst 2024 neu hyd nes y bydd y gronfa wedi'i dyrannu'n llawn

Mae cymorth wedi'i anelu'n bennaf at fusnesau sy'n bodoli eisoes a fydd yn gwasanaethu'r sectorau twf a sylfaen canlynol, neu'n gweithredu ynddynt:

 • Deunyddiau uwch a Gweithgynhyrchu;
 • Adeiladu;
 • Diwydiannau Creadigol;
 • Ynni a'r Amgylchedd;
 • Gwasanaethau Cyllid a Phroffesiynol;
 • Technoleg Gwybodaeth a Thelathrebu;
 • Gwyddorau Bywyd;
 • Bwyd a Diod;
 • Twristiaeth
 • Adwerthu
 • Gofal

Fodd bynnag, caiff ceisiadau eu hystyried fesul achos gan ddibynnu ar eu cyfraniadau a'u gwerth posibl i'r economi leol, e.e. creu swyddi yng nghanol trefi, ardaloedd gwledig, cyswllt â phrosiectau strategol allweddol megis Yr Egin a Pentre Awel sef Phentref Llesiant Llanelli. Pendine, Llanelli YMCA, Neuadd Farchnad Llandeilo, Safle cyflogaeth strategol Dwyrain Cross Hands.

Fodd bynnag, nid yw'r sectorau canlynol yn gymwys i gael cymorth:  - cynhyrchu amaethyddol sylfaenol, coedwigaeth, dyframaethu, pysgota a gwasanaethau statudol e.e. Iechyd ac addysg sylfaenol      

Mae'r gronfa ar gael i fusnesau o bob maint sy'n bwriadu rhoi eu cynlluniau twf ar waith, ac mae'n rhaid arwain at greu swyddi a/neu diogelu swyddi. Felly mae'n rhaid i'r ymgeiswyr ddangos eu cynlluniau twf (a darparu tystiolaeth lle bo'n berthnasol) yn ystod y broses ymgeisio.

Rhaid prynu a hawlio'r holl wariant sy'n gysylltiedig â'r grant o fewn 4 mis i ddyddiad y llythyr cymeradwyo neu ddim hwyrach na 30 Medi 2024, pa un bynnag sydd gynharaf. Ni fydd estyniadau yn cael eu rhoi am gyflwyno ceisiadau.

Rhaid creu'r swyddi cysylltiedig o fewn 6 mis i daliad terfynol y grant neu 30 Tachwedd 2024 pa un bynnag fydd y cynharaf. Bydd y gwaith o fonitro'r busnes a'r swyddi a grëwyd yn digwydd a bydd angen tystiolaeth. Gallai methu â chyflawni'r allbynnau ymroddedig arwain at y crafangau yn ôl o gronfeydd grant.

Ar ôl rhoi rhybudd rhesymol, mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn cadw'r hawl i fonitro a chynnal tystiolaeth yn 1, 3 a 5 mlynedd o dderbyn y cais.