Grant Tyfu Busnes

8. Rheolau caffael - Cael dyfynbrisiau

Wrth gaffael gwaith, nwyddau a gwasanaethau gan ddefnyddio arian a ddyfernir o'r grant, rhaid i chi gynnal y broses mewn modd sy'n sicrhau ei bod yn agored, yn rhoi gwerth am yr arian ac sy'n deg.

Ar gyfer pryniannau sy'n is na £25,000 ystyriwch 'Meddwl yn Sir Gaerfyrddin yn Gyntaf' wrth geisio dyfynbrisiau ar gyfer Nwyddau/Gwasanaethau. Felly, rydym yn eich annog i archwilio'r farchnad i ganfod a oes unrhyw fusnesau yn Sir Gaerfyrddin a all ddarparu'r nwyddau / gwasanaeth yr ydych yn ceisio eu prynu a'u cynnwys yn eich gwahoddiadau i ddyfynnu.  Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin a busnesau sy'n gweithredu o fewn y Sir ran fawr i'w chwarae yn adferiad economaidd Sir Gaerfyrddin ac mae datblygu cyflenwadau lleol yn hanfodol.

Rhaid i chi ddilyn y gweithdrefnau caffael hyn:

Hyd at £4,999

Rhaid i chi gael o leiaf un dyfynbris ysgrifenedig. 

Mae'n rhaid cael y gwerth gorau am arian ac mae'n rhaid cymryd gofal rhesymol i gael nwyddau, gwaith neu wasanaethau o ansawdd digonol am bris cystadleuol. Rhaid cadw cofnod o'r dyfynbris a thystiolaeth i gefnogi eich penderfyniad at ddibenion archwilio.

£5,000 - £24,999

 Rhaid i chi gael o leiaf dri dyfynbris ysgrifenedig o ffynonellau cystadleuol.

Mae'n rhaid i'r dyfynbrisiau fod yn seiliedig ar yr un fanyleb a chael eu gwerthuso ar sail 'tebyg am debyg'. Rhaid cofnodi'r dyfynbrisiau, y broses werthuso a'r penderfyniad dyfarnu at ddibenion archwilio.

£25,000 - £74,999

Rhaid i chi gael o leiaf dri dyfynbris ysgrifenedig o ffynonellau cystadleuol. Mae'n rhaid bod y dyfynbrisiau'n seiliedig ar:

  • yr un fanyleb
  • yr un meini prawf gwerthuso a'u gwerthuso ar sail 'tebyg am debyg'. Yr arfer gorau yw sefydlu panel gwerthuso
  • yr un dyddiad cau.

Rhaid cofnodi'r dyfynbrisiau, y broses werthuso a'r penderfyniad dyfarnu at ddibenion archwilio.

Os ydych yn bwriadu prynu nwyddau neu wasanaethau am fwy na £75,000 mae meini prawf ychwanegol, anfonwch e-bost at BusinessFund@sirgar.gov.uk a byddwn yn rhoi gwybod i chi am y rheolau caffael y bydd angen i chi eu dilyn.

Gallwch hysbysebu ar y wefan Caffael Cenedlaethol, www.gwerthwchigymru.llyw.cymru. Gall hyn helpu os ydych yn cael trafferth nodi cyflenwyr neu os hoffech ddenu cyflenwyr newydd i ddarparu dyfynbris. Hysbysebu ar GwerthwchiGymru yw'r arfer gorau, ond efallai y byddwch yn teimlo y gallwch eisoes nodi cyflenwyr a allai ddarparu'r cynnig cyffredinol gorau.

Osgoi gwrthdaro buddiannau

Rydym yn cydnabod y gall fod gennych berthnasau, partneriaid busnes neu ffrindiau a allai ddymuno rhoi dyfynbris. Mae hynny’n dderbyniol ond bydd angen i chi sicrhau bod y broses dendro yn cael ei chynnal mewn modd agored, a’i bod yn dryloyw a theg, fel yr amlinellir uchod, heb roi unrhyw fantais i un unigolyn neu gwmni dros un arall.

Bydd angen i chi ddatgan y gwrthdaro buddiannau yn eich cais a rhaid i'r sawl sydd â buddiant beidio â chymryd rhan yn y weithdrefn werthuso.