Y Blynyddoedd Cynnar

Diweddarwyd y dudalen ar: 11/05/2023

Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol y Blynyddoedd Cynnar


Mae gan bob Awdurdod Lleol swyddog dynodedig a elwir yn 'Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol y Blynyddoedd Cynnar' a fydd â'r cyfrifoldeb am gydlynu cyfrifoldebau strategol yr Awdurdod Lleol mewn perthynas â phlant o dan oedran ysgol gorfodol (0-5) nad ydynt yn mynychu ysgolion a gynhelir.
Rôl y Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol y Blynyddoedd Cynnar yw:

Gweithio gyda rhieni/gofalwyr, lleoliadau blynyddoedd cynnar, gweithwyr iechyd proffesiynol a'r holl asiantaethau eraill sy'n gweithio gyda phlant o dan oedran ysgol gorfodol (0-5) ble mae e wedi dod i'r amlwg neu yn glir bod gan y plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY).
Cefnogi'r gwaith o ddatblygu cynlluniau ar gyfer plant ag anghenion difrifol a chymhleth.
Codi ymwybyddiaeth o systemau ADY a hyrwyddo ymyrraeth gynnar.
Darparu hyfforddiant a chyngor mewn lleoliadau cyn ysgol gan godi ymwybyddiaeth am ADY.
Cefnogi plant gydag ADY neu sydd ag anghenion sy’n dod i’r amlwg gyda chynllunio pontio gwell wrth fynd i mewn i leoliadau ac ysgolion.
Gweithio ar y cyd â gwasanaethau partner fel Iechyd a Gwasanaethau Plant.

Cysylltwch â'r 'Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol y Blynyddoedd Cynnar' am ragor o wybodaeth os es angen: Tracey Davies, ebost: TJDavies@sirgar.gov.uk

Panel Cynhwysiant y Blynyddoedd Cynnar


Mae'r Panel yn canolbwyntio ar blant yn y Blynyddoedd Cynnar, o dan 5 oed, nad ydynt eto'n mynychu'r ysgol ac sydd wedi dod i'r amlwg bod ganddynt Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) neu sydd ag anghenion sy’n dod i’r amlwg. Rôl y panel yw gweithio mewn ffordd amlddisgyblaethol i edrych ar ba gyngor / strategaethau neu Ddarpariaeth Dysgu Ychwanegol sydd ei angen i gefnogi'r plentyn orau, bryd hynny. Gall ymwelwyr iechyd gyfeirio eich plentyn at y Panel Cynhwysiant y Blynyddoedd Cynnar drwy lenwi’r ffurflen S64.

Canlyniadau posibl:
Ymyrraeth: cyfnod lle gall plentyn gael mynediad at ymyrraeth ychwanegol i gefnogi gyda sgiliau cymdeithasol, cyfathrebu a chwarae.

Ymyrraeth gan Staff Cymorth: gall plant gael mynediad at staff cymorth ymyrraeth yn eu lleoliad gofal plant. Defnyddir y gefnogaeth i helpu plant i weithio tuag at eu deiliannau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Cymorth i Deuluoedd: gallai hyn ddigwydd ar ffurf gweithdai, grwpiau neu yn unigol, y gellir eu lleoli gartref.

Cymorth pontio: bydd gwybodaeth yn cael ei rannu gyda'r lleoliad gofal plant / yr ysgol i gefnogi profiad pontio cadarnhaol, a hwylusir gan y Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol Y Blynyddoedd Cynnar neu Gydlynydd Dynodedig. Bydd hyn yn cael ei wneud drwy 'Gyfarfod Pontio'. Mae cyfarfod pontio'n digwydd yn ystod y tymor cyn i blentyn ddechrau ysgol newydd. Bydd y cyfarfod yn gyfarfod cynllunio sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn gyda rhieni, gweithwyr proffesiynol sy'n ymwneud â'r plentyn, lleoliad y blynyddoedd cynnar a'r ysgol mae disgwyl i'r plentyn mynychu. Cynhelir cyfarfod pontio i sicrhau bod trafodaeth am sut y bydd y plentyn yn cael ei gefnogi ac yn gyfle i'r rhiant/gwarcheidwad rannu gwybodaeth allweddol fydd yn helpu'r ysgol newydd i gefnogi'r plentyn. Bydd Proffil Un Dudalen yn cael ei ddatblygu ar gyfer y plentyn. Os cydnabyddir bod gan blentyn anghenion dysgu ychwanegol, sy'n gofyn am ddarpariaeth dysgu ychwanegol, yna bydd Cynllun Datblygu Unigol (CDU) yn cael ei ddatblygu ar gyfer y plentyn.

Gellir cael rhagor o wybodaeth drwy'r gwefannau canlynol:

Addysg ac Ysgolion