Cyllideb ysgolion

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/06/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Mae ein hysgolion yn gweithredu ar unwaith cyn gynted ag y mae'n hysbys bod disgybl neu aelod o staff wedi profi'n bositif am Covid-19.

Mae’r broses o brofi ac olrhain cyswllt yn rhan o’r ‘normal normal’ a lle mae ysgolion yn dilyn y canllawiau hyn yn ofalus, nid oes achos i ddychryn.

Bydd yn ofynnol i disgyblion dros 11 oed wisgo gorchuddion wyneb ar gludiant ysgol ac mewn mannau cymunedol dan do yn yr ysgol lle na ellir cadw pellter cymdeithasol, oni bai ei fod wedi cael eithriad am resymau meddygol.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Mae’n ofyniad o dan Reoliadau’r Cynulliad bod pob Llywodraeth Addysg Leol yn cyhoeddi’n flynyddol ar eu gwefannau Datganiadau Adran 52 sy’n mynegi:

  • yr adnoddau sydd ar gael i ysgolion (gan gynnwys grantiau) yn ystod y flwyddyn ariannol
  • faint mae’r ysgolion wedi gwario
  • faint o incwm (gan gynnwys grantiau) mae ysgolion wedi’u derbyn
  • a’r gwargedion yn cario drosodd o un cyfnod ariannol i’r llall.

Mae’r datganiadau’n cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cynulliad Cymru ac mae copïau’n cael eu dosbarthu i bob ysgol o fewn yr AAL, ac i’r prif lyfrgelloedd yn ogystal.

Adran 52 Datganiad o'r Gyllideb Fwriadol

Mae Datganiad Adran 52 o'r Gyllideb Fwriadol yn cynnwys manylion am ddyraniadau cyllidebau pob ysgol o fewn yr Awdurdod Lleol, ynghyd a gwybodaeth sy'n dangos sut mae'r dyraniadau yma wedi'u gweithio.

Adran 52 Datganiadau o Wariant

Mae Datganiadau Adran 52 o Wariant yn cynnwys manylion o wariant ag incwm pob ysgol o fewn yr Awdurdod Lleol, gan gynnwys gwargedion a ddygwyd ymlaen o'r flwyddyn ariannol flaenorol ac a ddygwyd ymlaen i'r flwyddyn ariannol nesaf.

Addysg ac Ysgolion