Anghenion Dysgu Ychwanegol

Diweddarwyd y dudalen ar: 27/09/2019

Mae'r termau ‘anghenion dysgu ychwanegol’ (ADY) neu ‘anghenion addysgol arbennig’ (AAA) yn cyfeirio at blant sydd ag anableddau neu anawsterau dysgu sy’n peri ei bod yn fwy anodd iddynt ddysgu neu gael mynediad i addysg na'r rhan fwyaf o blant o'r un oedran. Bydd gan lawer o blant anghenion dysgu ychwanegol o ryw fath rywbryd yn ystod eu haddysg.

Mae plant yn gwneud cynnydd ar wahanol raddfeydd a byddant yn cael eu cefnogi mewn ffyrdd gwahanol yn ôl eu hanghenion. Efallai bydd rhai plant angen canolbwyntio ar sgiliau penodol fel darllen neu sgiliau cymdeithasol. Efallai bydd angen iddynt weithio mewn grwpiau bach, weithiau gyda chynorthwyydd addysgu.

Gall athrawon geisio cymorth gan weithwyr proffesiynol arbenigol, er enghraifft athrawon ymgynghorol neu seicolegydd addysg a phlant. Mae'n bosibl y bydd eich plentyn yn cael ei asesu fel rhan o'r broses hon. Gwneir hyn er mwyn helpu i benderfynu ar y ffordd orau i roi cymorth i'ch plentyn gyda'i ddysgu.

Mae gan bob ysgol Gydgysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol fydd yn eich arwain a'ch cynorthwyo os bydd gennych unrhyw bryderon am ddatblygiad eich plentyn. Er y gellir diwallu anghenion y rhan fwyaf o'n disgyblion yn ein hysgolion prif ffrwd, mae ystod o ysgolion arbennig a darpariaethau arbenigol wedi'u datblygu i ddarparu lleoliadau priodol.