Sipsiwn a theithwyr

Diweddarwyd y dudalen ar: 21/01/2021

Mae sipsiwn a theithwyr yn grŵp gwarchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Mae gwahanol grwpiau o sipsiwn a theithwyr, a gwahanol gefndiroedd hanesyddol, diwylliannau a thraddodiadau.

Mae plant o dreftadaeth sipsiwn a theithwyr weithiau angen cymorth ychwanegol yn yr ysgol oherwydd:

 • Efallai y byddant yn absennol o'r ysgol oherwydd eu bod yn teithio gyda'u teuluoedd
 • Efallai y bydd ganddynt agwedd wahanol at addysg ac ysgol, sy'n gallu arwain at ddiffyg presenoldeb a chyrhaeddiad
 • Efallai y bydd ganddynt wahanol ddyheadau ar gyfer y dyfodol i'r rhan fwyaf o'u cyd-ddisgyblion
 • Efallai y cânt eu bwlio
 • Yn draddodiadol y mae eu deilliannau addysgol yn isel, ac mae hwn yn faes y mae angen ei wella.

Sut y bydd ysgol fy mhlentyn yn helpu plant o gefndiroedd sipsiwn a theithwyr?

 • Dylai ysgolion fod yn gynhwysol, yn groesawgar ac yn ystyriol o blant sy'n sipsiwn a theithwyr, ac o'u teuluoedd.
 • Os bydd plant yn absennol o'r ysgol oherwydd teithio, dylai'r ysgol gydgysylltu â'r teulu er mwyn trefnu gwaith i'r plant ei wneud tra byddant i ffwrdd.
 • Dylai'r ysgol fonitro cynnydd a gallai gynnig sesiynau ychwanegol ynghylch sgiliau sylfaenol.

Dylai rhieni a gofalwyr siarad ag ysgol eu plentyn yn gyntaf os bydd ganddynt unrhyw gwestiynau am eu plant. Gall yr ysgol gysylltu â'n Gwasanaeth Addysg Teithwyr i gael cymorth.

Cydgysylltydd y Gwasanaeth Sipsiwn a Theithwyr: Caroline Hodson 

Sut rydym yn gweithio gyda theuluoedd

Mae ein tîm bach yn gweithio gyda theuluoedd os yw eu plant ar gofrestr ysgol. Mae hyn yn cael ei drefnu yn ôl y galw, a rhoddir blaenoriaeth i'r plant â'r anghenion mwyaf yn gyntaf, er enghraifft disgyblion newydd i'r ardal. Gallwn gefnogi teuluoedd mewn perthynas ag addysg eu plentyn drwy:

 • mynd i gyfarfodydd yn yr ysgol gyda'r rhieni,
 • trafod gwybodaeth ysgrifenedig i sicrhau bod rhieni'n deall beth sy'n digwydd yn ysgol eu plentyn,
 • rhoi cymorth yn ymwneud ag ysgrifennu llythyrau a chwblhau ceisiadau am le mewn ysgol,
 • rhoi cymorth o ran trosglwyddo o'r Ysgol Gynradd i'r Ysgol Uwchradd.

Addysg ac Ysgolion