Cludiant Ysgol

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/02/2024

Efallai y bydd eich plant yn gallu cael cludiant am ddim i'r ysgol, yn dibynnu ar ba mor bell y maent yn byw o’r ysgol ac unrhyw anghenion ychwanegol sydd ganddynt.

I fod yn gymwys i gael cludiant am ddim, rhaid i ymgeiswyr fodloni POB UN o’r meini prawf canlynol:

  • bod o leiaf 5 mhlwydd oed
  • byw yn Sir Gaerfyrddin
  • mynd i'r ysgol ddynodedig neu agosaf
  • byw o leiaf 2 filltir o'r ysgol os yw yn yr ysgol gynradd neu 3 milltir o'r ysgol os yw yn yr ysgol uwchradd

Rydym yn eich cynghorir i e-bostio TeithioDysgwyr@sirgar.gov.uk cyn penderfynu i ba ysgol i anfon eich plant er mwyn cael gwybod a fyddant yn gymwys i gael cludiant am ddim i’r ysgol.

O dan rhai amgylchiadau gellir darparu cludiant hefyd ar gyfer disgyblion nad ydynt fel arfer yn gymwys o dan y polisi cyffredinol yn seiliedig ar:

  • Diogelwch ar y Ffyrdd,
  • Cyflwr meddygol.
  • Dysgwyr ag anawsterau dysgu/anableddau
  • Newid preswylfa yn ystod y blynyddoedd TGAU
  • Credoau crefyddol

Caiff rhieni sydd wedi cyflwyno cais am gludiant am ddim ac wedi cael eu gwrthod, yn cael yn cael gwybod am y broses adolygiad o'r penderfyniad fel rhan o'r hysbysiad ysgrifenedig o wrthod.

Caiff disgyblion eu hannog i wneud eu ffordd eu hunain i'r ysgol, ac i gerdded neu feicio'n ddiogel i'r ysgol lle bo hynny'n bosibl.

Cyfrifoldeb rhieni yw trefnu fordd addas ir disgyblion i fynd i'r ysgol os nad ydynt yn gymwys i gael cludiant am ddim. 

Darllenwch ein polisi cludiant o'r cartref i'r ysgol a pholisi seddau gwag yn ofalus cyn cychwyn eich cais.

Gwnewch gais am gludiant ysgol 

archebu tocyn bws newydd

 

Addysg ac Ysgolion