Cludiant Ysgol

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/07/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd pob disgybl yn gallu dychwelyd i’r ysgol ym mis Medi.

Bydd y canolfannau dysgu i oedolion ar gau hyd nes y rhoddir gwybod fel arall.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Cludiant am ddim i'r ysgol

Efallai y bydd eich plant yn gallu cael cludiant am ddim i'r ysgol, yn dibynnu ar ba mor bell y maent yn byw o’r ysgol ac unrhyw anghenion ychwanegol sydd ganddynt.

I fod yn gymwys i gael cludiant am ddim, rhaid I chi:

  • Bod o leiaf 5 mhlwydd oed
  • byw yn Sir Gaerfyrddin
  • mynd i'r ysgol ddynodedig neu agosaf
  • 2 filltir o'r ysgol os yw yn yr ysgol gynradd
  • 3 milltir o'r ysgol os yw yn yr ysgol uwchradd

Rydym yn eich cynghorir i e-bostio TeithioDysgwyr@sirgar.gov.uk cyn penderfynu i ba ysgol i anfon eich plant er mwyn cael gwybod a fyddant yn gymwys i gael cludiant am ddim i’r ysgol.

O dan rhai amgylchiadau gellir darparu cludiant hefyd ar gyfer disgyblion nad ydynt fel arfer yn gymwys o dan y polisi cyffredinol yn seiliedig ar:

  • Diogelwch ar y Ffyrdd,
  • Cyflwr meddygol.
  • Dysgwyr ag anawsterau dysgu/anableddau
  • Newid preswylfa yn ystod y blynyddoedd TGAU
  • Credoau crefyddol

Caiff rhieni sydd wedi cyflwyno cais am gludiant am ddim ac wedi cael eu gwrthod, yn cael yn cael gwybod am y broses adolygiad o'r penderfyniad fel rhan o'r hysbysiad ysgrifenedig o wrthod.

Cyfrifoldeb rhieni yw trefnu a thalu am gludo disgyblion i’r ysgol os nad ydynt yn gymwys i gael cludiant am ddim. Mae'n bosibl y gall cludiant cyhoeddus fod ar gael, am ragor o wybodaeth ewch I Traveline.

Seddi gwag

Rydym yn gweithredu cynllun teithio rhatach ar gyfer disgyblion nad ydynt yn gymwys i gael cludiant am ddim am eu bod yn byw yn rhy agos i'r ysgol a lle nad oes unrhyw drafnidiaeth gyhoeddus, lle gall seddi gwag ar fws ysgol presennol fod ar gael ar ôl dyrannu seddi i’r holl ddisgyblion sydd â hawl i’w derbyn.

Dyrennir seddau gwag yn ystod y flwyddyn academaidd gyfredol, fydd angen i chi ailymgeisio am ddyraniad bob blwyddyn academaidd.

Darllenwch ein polisi cludiant o'r cartref i'r ysgol a / neu bolisi seddau gwag yn ofalus cyn cychwyn eich cais.

Gwnewch gais am gludiant ysgol / sedd gwag 

Addysg ac Ysgolion