Addysg Sir Gâr 2022-2032

Ein canlyniadau dymunol 2022-2032

Yn Sir Gaerfyrddin ymdrechwn i ddarparu'r profiad addysg gorau posibl i'n dysgwyr. Ymdrechwn i ddatblygu'r plentyn/person ifanc cyfan gan roi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt ar gyfer y cam nesaf yn eu llwybr dysgu neu yrfa.

Yr ydym yn ceisio cyflawni hyn ar adeg pan fo mwy o alwadau ar ein hadnoddau a mwy o bwyslais ar wella canlyniadau a chyrhaeddiad. Yn y pen draw, rydym am sicrhau bod ein dysgwyr yn cael eu haddysgu'n dda, yn wybodus ac yn gymwys.

Fel adran, mae gennym flaenoriaethau clir sy'n canolbwyntio ar bedair thema allweddol, wedi'u clymu i Addysg yng Nghymru: Ein Cenhadaeth Genedlaethol. Byddwn yn cyflawni ein canlyniadau dymunol drwy wireddu ein 'darnau diben' a delfrydau cwricwlwm newydd Cymru.

Dysgwyr Sir Gâr….

 • Dysgwyr uchelgeisiol, galluog sy'n barod i ddysgu gydol eu bywydau.
 • Cyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith.
 • Unigolion iach, hyderus sy'n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.
 • Dinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd.

Darnau diben

 1. Byddwn yn rhoi'r dechrau gorau mewn bywyd i bob plentyn, gan wella eu profiadau bywyd cynnar a sicrhau eu bod yn byw bywydau iach. Byddwn yn amddiffyn plant a phobl ifanc rhag niwed ac yn gweithio i sicrhau eu lles emosiynol a chorfforol.
 2. Byddwn yn cefnogi pob dysgwr wrth i ni adeiladu ar yr hyn y maent wedi'i ddysgu ac yn gwella eu cynnydd a chyflawniad. Byddwn yn   sicrhau canlyniadau priodol i BOB dysgwr  a  PHOB aelod o staff o fewn y system.
 3. Byddwn yn sicrhau bod gan ein plant a'n pobl ifanc y sgiliau cywir i lwyddo ac i gyflawni eu huchelgeisiau. Byddwn yn datblygu sgiliau dysgwyr ymhellach gan gynnwys creadigrwydd, arloesedd, entrepreneuriaeth, annibyniaeth, gwydnwch a dyfalbarhad.
 4. Byddwn yn cefnogi ein plant a'n pobl ifanc drwy fynd i'r afael â bylchau o ran cyfleoedd a chyflawniad.
 5. Byddwn yn sicrhau bod pob person ifanc mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant a'u bod yn dilyn llwybrau dysgu a gyrfa cynhyrchiol.
 6. Byddwn yn datblygu cwricwlwm diddorol a phwrpasol a fydd yn cefnogi dysgwyr i wireddu eu potensial gan sicrhau eu bod yn cael eu 'Haddysgu'n Dda, yn Wybodus ac yn ennill Cymwysterau addas' sy’n eu galluogi i ddod yn ddinasyddion byd-eang effeithiol.
 7. Byddwn yn datblygu 'cwricwlwm lleol' sy'n adlewyrchu hanes, daeryddiaeth a diwylliant unigryw Sir Gâr.
 8. Byddwn yn hyrwyddo'r Gymraeg ac yn ymfalchïo yn nhreftadaeth a diwylliant unigryw Sir Gaerfyrddin.
 9. Byddwn yn sicrhau bod ein dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth o a pharch at amrywiaeth a chydraddoldeb.
 10. Byddwn yn diogelu ac yn adfer yr amgylchedd ac yn newid ein ffyrdd o fyw er mwyn diogelu'r amgylchedd yn awr ac ar gyfer y dyfodol gan sicrhau bod ein plant a'n pobl ifanc yn datblygu gwerthfawrogiad o'u cymuned a'u hamgylchedd.
 11. Byddwn yn gwerthfawrogi cyflawniad ein dysgwyr ac yn dathlu eu llwyddiant.
 12. Byddwn yn gweithio fel UN TȊM er lles ein plant, pobl ifanc a theuluoedd
 13. Byddwn yn cefnogi ein plant a'n pobl ifanc drwy recriwtio, datblygu, cadw a gwerthfawrogi'r arweinwyr, athrawon a staff cymorth gorau. Byddwn yn parchu ac yn cydnabod ein holl staff ac yn ymrwymo i sicrhau eu lles.
 14. Byddwn yn sicrhau bod llais y dysgwr yn ganolog i'n penderfyniadau a bod Hawliau'r Plentyn yn cael eu hyrwyddo a'u cyflawni.
 15. Byddwn yn cynnig safonau uchel o addysg ddwyieithog, yn gynyddol mewn amgylcheddau modern sydd â'r adnoddau llawn ar gyfer dysgu yn yr 21ain ganrif gan ddefnyddio technoleg i gefnogi addysgu a dysgu a gwella gwasanaethau.
 16. Byddwn yn datblygu fel sefydliad sy'n dysgu er budd ein plant, ein pobl ifanc a'n staff.
 17. Byddwn yn cynnwys plant a phobl ifanc yn y gwaith o gynllunio a monitro ein gwasanaethau.
 18. Byddwn yn datblygu ac yn cryfhau gweithio mewn partneriaeth ymhellach gydag adrannau ac asiantaethau eraill.
 19. Byddwn yn adnabod ein gwasanaethau'n dda a sicrhau newid a gwelliant cadarnhaol parhaus
 20. Bydd ein gwasanaethau, boed yn cael eu darparu'n uniongyrchol neu wedi'u comisiynu gan eraill, yn deg, yn gynhwysol, yn anelu at ragoriaeth ac yn cynnig gwerth da am arian.