ParentPay

Diweddarwyd y dudalen ar: 10/09/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Mae ein hysgolion yn gweithredu ar unwaith cyn gynted ag y mae'n hysbys bod disgybl neu aelod o staff wedi profi'n bositif am Covid-19.

Mae’r broses o brofi ac olrhain cyswllt yn rhan o’r ‘normal normal’ a lle mae ysgolion yn dilyn y canllawiau hyn yn ofalus, nid oes achos i ddychryn.

Mae’n rhaid i staff a disgyblion ysgolion uwchradd wisgo gorchudd wyneb ym mhob man tu allan i’r ystafell ddosbarth. Rhaid i ddisgyblion 11 oed a hŷn wisgo gorchudd wyneb ar gludiant ysgol. Dylai pob oedolyn wisgo gorchudd wyneb wrth ollwng a chasglu disgyblion neu wrth ymweld ag ysgolion.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Dros y ddwy flynedd nesaf, byddwn yn cyflwyno ParentPay, fel ffordd fwy cyfleus a diogel i chi dalu am brydau ysgol ar-lein. Pan fydd eich ysgol yn dechrau defnyddio ParentPay, byddwch yn derbyn llythyr gydag enw defnyddiwr a chyfrinair unigryw. Bydd rhaid i chi ddefnyddio'r wybodaeth hon pan fyddwch yn mewngofnodi am y tro cyntaf. Hefyd, bydd angen arnoch gyfeiriad e-bost dilys.

Trwy ddefnyddio'ch cyfrif ParentPay, gallwch wneud y canlynol:

  • talu am brydau ysgol ac eitemau eraill megis tripiau ysgol, gwisg ysgol ac ati.
  • gweld hanes yr holl daliadau rydych wedi'u gwneud
  • creu un cyfrif ar gyfer eich holl blant
  • cael derbynebau a negeseuon e-bost awtomatig yn eich atgoffa bod angen rhoi rhagor o arian yn eich cyfrif. Gallwch dderbyn negeseuon atgoffa trwy neges destun ond mae yna ffi o 6c y neges ar gyfer y gwasanaeth hwn. Mae derbynebau a negeseuon atgoffa dros e-bost yn rhad ac am ddim.
  • gwneud taliadau 24/7 gan ddefnyddio unrhyw ddyfais sydd â mynediad i'r rhyngrwyd
  • talu am dripiau ysgol bob yn dipyn

Ni fydd angen i chi anfon eich plant i'r ysgol gydag arian parod neu sieciau, mae'r taliadau'n digwydd ar unwaith a bydd yr arian ar gael yn syth ar gyfrif eich plentyn. Ar ôl i'r ysgol ddechrau defnyddio ParentPay, ni fyddwn yn derbyn taliadau arian parod/sieciau am brydau ysgol yn yr ysgol.Os oes angen i chi barhau i wneud taliadau trwy ddefnyddio arian parod, gallwch ddefnyddio PayPoint sydd ar gael mewn nifer o siopau lleol yn y Sir.

Actifadu eich cyfrif Mewngofnodi i ParentPay

Addysg ac Ysgolion