Prydau ysgol am ddim

Diweddarwyd y dudalen ar: 09/05/2019

Mae plant, rhieni neu warcheidwaid yn cael un o'r budd-daliadau canlynol sy'n gallu cael prydau ysgol am ddim:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith (ar sail incwm)
 • Cymorth o dan Ran VI o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999 Yr elfen warant o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth
 • Yr elfen warant o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth
 • Credyd Treth Plant, ond HEB dderbyn Credyd Treth Gwaith ac nad yw incwm blynyddol eu haelwyd (a aseswyd gan Gyllid y Wlad) yn fwy na £16,190 oni bai bod y Credyd Treth Gwaith yn rhan o estyniad pedair wythnos.
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n gysylltiedig ag incwm
 • Credyd Cynhwysol, ar yr amod bod gan yr aelwyd incwm a enillir net blynyddol o ddim mwy na £7,400 

Byddwch cystal â sylwi os ydych chi’n derbyn Credydau Treth Teuluoedd Mewn Gwaith yn ogystal ag unrhyw un o’r budd-daliadau hyn, na fyddwch yn gymwys i gael prydau bwyd am ddim, hyd yn oed os yw’r incwm teuluol un is na £16,190.

Pan fyddwn yn derbyn eich cais ar-lein byddwn yn anelu i brosesu eich cais cyn pen 5 niwrnod gwaith. Cewch wybod am y dyfarniad drwy neges e-bost neu drwy lythyr.

Os ydych eisoes yn hawlio prydau ysgol am ddim i’ch plentyn, nid oes angen ailgyflwyno cais bob blwyddyn ysgol newydd. Bydd yr hawl hon yn dilyn eich plentyn yn awtomatig i gyfnod nesaf ei addysg (e.e. ym mis Medi).

Os yw hynny’n golygu symud i ysgol newydd (e.e. symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd), bydd yr ysgol newydd yn cael gwybod am eich hawl, heb i chi orfod ailgyflwyno cais, ond bydd rhaid i chi rhoi gwybod i ni or newydiad.

Os bydd eich plentyn yn trosglwyddo i ysgol arall yn Sir Gaerfyrddin ar unrhyw adeg arall neu am unrhyw reswm arall, eto bydd yr hawl yn dilyn eich plentyn yn awtomatig,ond bydd rhaid i chi rhoi gwybod i ni or newydiad.

Os mae amgylchiadau chi neu's plentyn yn newid, mae angen ichi roi gwybod i ni, er enghraifft:

 • Ydych yn dechrau gweithio
 • Yw eich budd-dal yn newid
 • Ydych yn newid eich cyfeiriad
 • Oes gennych blentyn arall yn mynd i’r ysgol am y tro cyntaf
 • Nad yw’r plentyn yn byw gyda chi bellach
 • Yw eich plentyn yn newid ysgol

Gall methu â rhoi gwybod inni am unrhyw newidiadau i’ch budd-dal/incwm olygu bod yn rhaid i chi dalu am unrhyw brydau a gafwyd pan nad oeddech yn gymwys.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu taflenni Cwestiynau Cyffredin ynghylch y canllawiau newydd ar gyfer prydau ysgol am ddim.

GWNEUD CAIS AM BRYDAU YSGOL AM DDIM LAWRLWYTHWCH FFURFLEN NEWID MEWN AMGYLCHIADAU