Yn achos ymgeiswyr sydd angen ein nawdd ar gyfer cais Llwybr Gweithwyr Medrus, rhaid iddynt fodloni’r meini prawf cymhwysedd a bennir gan Lywodraeth y DU o dan y system ar sail pwyntiau. Cyn cyflwyno cais am y swydd wag, dylech wirio a yw’r rôl yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd yn y canllawiau Llwybr Gweithwyr Medrus a ddarperir gan Lywodraeth y DU.

Sylwch fod gennym rwymedigaeth gyfreithiol i ystyried gweithwyr ar gyfer cyflogaeth arall addas, felly bydd gweithwyr presennol sydd wedi'u cofrestru ar ein Cronfa Dalent Adleoli yn cael eu hystyried yn gyntaf.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch Sut i ymgeisio ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ewch i’n tudalen Cwestiynau cyffredin.

PWYSIG: Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Mae pob swydd (Graddau A pwynt 1 – Gradd O pwynt 55) yn destun Dyfarniad Cyflog o 01/04/2022. 


Trefnu yn ôl: |

Hidlo yn ôl:

Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Pontyberem

Cyflog: £19,100 - £19,257 (Gradd A) *Yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw a 4% (pro rata)

Swydd barhaol - yn ystod y tymor yn unig

Dyddiad cau: 05/06/2022

Gwahoddir ceisiadau am Oruchwylydd amser cinio I weithio 5 awr yr wythnos o 12:00-1:00yp. Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Indeg Griffiths - 01269870306 - Indeg.griffiths@pontyberem.ysgolccc.cymru

Gwneud cais am y swydd hon

Cynorthwyydd Arlwyo Symudol - Llanelli

Cyflog: £19,100 - £19,257 (Gradd A) *Yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw a 4% (pro rata)

Swydd barhaol - yn ystod y tymor yn unig

Dyddiad cau: 10/06/2022

Rydym yn chwilio am uniogolion i gynorthwyo i baratoi a gweini prydau bwyd. Dyletswyddau cyffredinol y gegin a'r ystafell fwyta, i gynnwys gosod a chlirio byrddau, golchi llestri ac offer, a dyletswyddau cegin a glanhau eraill draws amrywiol leoliadau.

Gwneud cais am y swydd hon

Gweithiwr Ffordd 2

Ymgeiswyr mewnol yn unig

Cyflog: £20,444 - £23,484 (Gradd E)

Swydd barhaol - amser llawn

Dyddiad cau: 05/06/2022

Mae cyfle i unigolion brwdfrydig a hyblyg ymuno â'r Is-adran Priffyrdd a Thrafnidiaeth i gynorthwyo'r Rheolwr Gwasanaethau Priffyrdd i reoli a chyflawni swyddogaethau'r Gwasanaethau Priffyrdd yn gyffredinol ledled Sir Gaerfyrddin.

Gwneud cais am y swydd hon

Swyddog Cysylltedd Digidol

Cyflog: £29,174 - £33,486 (Gradd H)

Swydd dros dro - amser llawn

Dyddiad cau: 31/05/2022

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddarparu rhaglen o weithgareddau a gynlluniwyd i fynd i'r afael â materion cysylltedd digidol sy'n effeithio ar gymunedau gwledig a bydd yn gweithio fel rhan o dîm ehangach.

Gwneud cais am y swydd hon

Cynorthwy-ydd Arlwyo - Ysgol Sant Ioan Llwyd

Cyflog: £19,100 - £19,257 (Gradd A) *Yn cynnwys Atodiad Cyflog Byw a 4% (pro rata)

Swydd barhaol - yn ystod y tymor yn unig

Dyddiad cau: 05/06/2022

Rydym yn chwilio am uniogolion i gynorthwyo i baratoi a gweini prydau bwyd. Dyletswyddau cyffredinol y gegin a'r ystafell fwyta, i gynnwys gosod a chlirio byrddau, golchi llestri ac offer, a dyletswyddau cegin a glanhau eraill.

Gwneud cais am y swydd hon

Technegydd Cynorthwyol - Rheoli Traffig

Cyflog: £19,650 - £20,444 (Gradd D)

Swydd dros dro - amser llawn

Dyddiad cau: 12/06/2022

Mae cyfle wedi codi i unigolyn sy'n meddu ar gymhelliant cryf a brwdfrydedd ymuno â'r Is-adran Priffyrdd a Thrafnidiaeth i gefnogi'r Adain Rheoli Traffig yn yr Uned Traffig a Diogelwch Ffyrdd.

Gwneud cais am y swydd hon

Hyfforddwr Aerobeg Achlusurol

Cyflog: £19,650 - £19,650 (Gradd D) *pro-rata

Achlysurol

Dyddiad cau: 05/06/2022

Rydym yn chwilio am unigolion brwd, egnïol, cryf eu cymhelliad i ymuno â'n tîm o hyfforddwyr ffitrwydd i weithio'n achlysurol yn y gampfa (yn ystod cyfnodau salwch, gwyliau blynyddol a digwyddiadau eraill pan fydd angen staff ychwanegol).

Gwneud cais am y swydd hon

Arweinydd Trawsnewid Gwasanaeth

Cyflog: £53,537 - £61,772 (Gradd N)

Swydd barhaol - amser llawn

Dyddiad cau: 02/06/2022

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau rhaglenni a phrosiectau cryf, ac yn ddelfrydol bydd ganddo rywfaint o wybodaeth/profiad o gyflawni gweithredol ym maes iechyd a gofalcymdeithasol. Bydd hefyd yn cynorthwyo Pennaeth y Bartneriaeth o ran mentrau'r rhaglen yn ôl yr angen.

Gwneud cais am y swydd hon

Yn dangos 8 allan o 117 swyddi