Yn achos ymgeiswyr sydd angen ein nawdd ar gyfer cais Llwybr Gweithwyr Medrus, rhaid iddynt fodloni’r meini prawf cymhwysedd a bennir gan Lywodraeth y DU o dan y system ar sail pwyntiau. Cyn cyflwyno cais am y swydd wag, dylech wirio a yw’r rôl yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd yn y canllawiau Llwybr Gweithwyr Medrus a ddarperir gan Lywodraeth y DU.

Sylwch fod gennym rwymedigaeth gyfreithiol i ystyried gweithwyr ar gyfer cyflogaeth arall addas, felly bydd gweithwyr presennol sydd wedi'u cofrestru ar ein Cronfa Dalent Adleoli yn cael eu hystyried yn gyntaf.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch Sut i ymgeisio ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ewch i’n tudalen Cwestiynau cyffredin.

PWYSIG: Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.

Efallai na fydd y system recriwtio ar gael am gyfnod byr dros y penwythnos gan fod uwchraddio system wedi'i chynllunio.


Trefnu yn ôl: |

Hidlo yn ôl:

Gweithiwr Cyswllt dan Oruchwyliaeth

Cyflog: £24,294 - £27,334 (Gradd E)

Cyflog: £12.59 - £14.16 (Gradd E)

Swydd barhaol - rhan-amser

Dyddiad cau: 02/06/2024

Bydd deiliad y swydd yn goruchwylio cyswllt rhwng plant a'u teuluoedd gan hyrwyddo amgylchedd tawel sy'n canolbwyntio ar y plentyn. Byddwch yn dirprwyo ar ran y Rheolwr Tîm i sicrhau bod y gwasanaeth yn cael ei redeg yn effeithiol, gan ddiwallu anghenion plant.

Gwneud cais am y swydd hon

Gweithiwr Cymorth Arbenigol

Cyflog: £23,500 - £24,294 (Gradd D)

Cyflog: £12.18 - £12.59 (Gradd D)

Dros Dro / Secondiad - amser llawn

Dyddiad cau: 05/06/2024

Mae'r prosiect hwn yn cefnogi unigolion di-waith sy'n wynebu rhwystrau sylweddol i waith fel Anabledd Dysgu, Anabledd Corfforol neu broblemau Iechyd Meddwl. Byddwch yn rhan o dîm cefnogol a rhagweithiol a fydd yn eich galluogi i ddatblygu yn y rôl gyffrous hon yn ein tîm menter.

Gwneud cais am y swydd hon

Cydgysylltydd Gofal a Chymorth

Cyflog: £26,421 - £30,296 (Gradd F)

Cyflog: £13.69 - £15.70 (Gradd F)

Swydd barhaol - amser llawn

Dyddiad cau: 09/06/2024

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin am benodi  Chydgysylltydd Gofal a Chymorth i gynorthwyo'r staff rheoli gofal i gadw mewn cysylltiad â phobl a'u teuluoedd sy'n aros am wasanaethau cymorth yn y gymuned.

Gwneud cais am y swydd hon

Pennaeth yr Ysgol - Ysgol Bryngwyn

Cyflog: £48,012 - £133,350 (Leadership Teachers)

Swydd barhaol - yn ystod y tymor yn unig

Dyddiad cau: 04/06/2024

Mae’r Corff Llywodraethu yn awyddus i benodi arweinydd eithriadol i ymuno â’r tîm arweinyddiaeth weithredol uchel ei berfformiad i fod yn Bennaeth Ysgol Bryngwyn. Bydd yr ymgeisydd a benodir wedi dangos hanes profedig o brofiad arwain llwyddiannus, sgiliau trefnu a rheoli cadarn.

Gwneud cais am y swydd hon

Pennaeth Arloesi (Ymgeiswyr Mewnol yn Unig)

Ymgeiswyr mewnol yn unig

Cyflog: £57,614 - £66,189 (Gradd N)

Cyflog: £29.86 - £34.29 (Gradd N)

Swydd barhaol - amser llawn

Dyddiad cau: 03/06/2024

Mae cyfle cyffrous ar gael i Bennaeth Arloesi profiadol a gweledigaethol ymuno â'n Tîm Arwain Strategol. Bydd eich rôl yn allweddol wrth lunio strategaeth arloesi hirdymor y cwmni, gan gyd-fynd â’n hamcanion busnes, a sicrhau ein bod mewn sefyllfa ar gyfer twf yn y dyfodol.

Gwneud cais am y swydd hon

Swydd Cynorthwy-ydd Cymorth Lefel 1 - Ysgol Y Bigyn

Cyflog: £23,261 - £23,646 (Gradd B) yn cynnwys 4% pro-rata

Cyflog: £12.05 - £12.25 (Gradd B) yn cynnwys 4% pro-rata

Dros Dro / Secondiad - amser llawn

Dyddiad cau: 28/05/2024

Mae Ysgol Gynradd Bigyn yn dymuno cyflogi cynorthwyydd cymorth dysgu gofalgar i weithio gyda disgybl ag anghenion emosiynol ac ymddygiadol. Bydd y rôl yn cynnwys cefnogi'r disgybl i chwarae rhan weithredol yng ngweithgareddau'r dosbarth. Mae hyn yn 6 mis i ddechrau cyn gynted â phosibl.

Gwneud cais am y swydd hon

Pennaeth Datblygu Busnes a Phartneriaethau

Cyflog: £48,474 - £52,516 (Gradd L)

Cyflog: £25.12 - £27.22 (Gradd L)

Dros Dro / Secondiad - amser llawn

Dyddiad cau: 03/06/2024

Mae cyfle cyffrous ar gael i Bennaeth Datblygu Busnes a Phartneriaethau ymuno â Thîm Arwain Strategol Llesiant Delta. Rydym yn chwilio am unigolyn sydd yn meddwl yn strategol ac ag angerdd am ysgogi twf busnes a meithrin partneriaethau gwerthfawr ar gyfer y rôl newydd hon.

Gwneud cais am y swydd hon

Hyfforddwr Grwpiau Ymarfer Corff Achlysurol

Cyflog: £23,500 - £23,500 (Gradd D)

Cyflog: £12.18 (Gradd D)

Achlysurol

Dyddiad cau: 14/06/2024

Byddwch yn cynllunio, trefnu a chyflwyno dosbarthiadau ymarfer corff grŵp diogel, proffesiynol, o ansawdd da, er mwyn cael effaith gadarnhaol ar iechyd a ffitrwydd cwsmeriaid. Os ydych yn unigolyn brwdfrydig, llawn cymhelliant, ac egnïol, yna ymunwch â'n tîm a'n helpu i wneud gwahaniaeth.

Gwneud cais am y swydd hon

Yn dangos 8 allan o 127 swyddi