Buddiannau gweithwyr

Diweddarwyd y dudalen ar: 27/07/2022

Rydym yn cynnig gwahanol fuddion a threfniadau gweithio i gynorthwyo gweithwyr yn eu bywyd gwaith a’u bywyd personol, yn cynnwys:

  • Cynllun hamdden sy'n cynnig disgownt i staff ar gyfer defnyddio Canolfannau Hamdden ledled y sir
  • Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol sy'n cynnig sgrinio iechyd a dull o fyw, cwnsela a chymorth arall.
  • Amrywiaeth o drefniadau gweithio hyblyg gan gynnwys cynllun oriau hyblyg, trefniadau absenoldeb arbennig, rhannu swydd, gweithio gartref (sy'n cael ei dreialu ar hyn o bryd)
  • Cynllun Ymddeol Hyblyg
  • Cyfleoedd Datblygu

Er ein bod yn gofyn am gymwysterau a phrofiad penodol ar gyfer rhai o'n swyddi, rydym wedi ymrwymo i roi cefnogaeth i'n gweithwyr i ddatblygu eu sgiliau. Dyma rai o'r ffyrdd rydyn ni'n gwneud hyn:

  • Arfarniadau rheolaidd a chynlluniau datblygiad personol
  • Cyrsiau Hyfforddiant
  • E-ddysgu
  • Secondiadau
  • Prentisiaethau

Polisi taliadau

Mae ein dull ar gyfer penderfynu cyflogau yn cael ei weithredu’n unol â gofynion deddfwriaethol (Adran 38 (1) o Ddeddf Lleoliaeth 2011) a chanllawiau Llywodraeth Cymru. Er mwyn bod yn dryloyw mewn perthynas â phennu cyflogau, mae ein Datganiad ar Bolisïau Tâl yn nodi’r dulliau a ddefnyddir er mwyn pennu cyflogau ein holl weithwyr.*

* Nid yw’r ddeddf yn berthnasol i ysgolion yr Awdurdod Leol.