Ni yw un o'r ychydig awdurdodau lleol sydd, yn gyson dros nifer o flynyddoedd, wedi lleihau nifer y plant sy'n derbyn gofal yn eu sir ac rydym wedi gwneud hyn drwy arloesi yn ein timau gwaith cymdeithasol a buddsoddi mewn gwasanaethau ataliol yn ogystal â gweithio i rymuso a chefnogi teuluoedd i ddod yn fwy gwydn.


Gyrfa a Ffordd o Fyw:

 • Timau bach sy'n cael cymorth da i'ch galluogi i dreulio mwy o amser gyda'ch teulu na'ch ffeiliau
 • Trefniadau gweithio hyblyg i'ch helpu i sicrhau cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith
 • Timau cefnogol
 • Goruchwyliaeth reolaidd
 • Sir brydferth i fyw a gweithio ynddi 
 • Cyfleoedd datblygu gyrfa 
 • Ffyrdd gwell o weithio?

 

Buddion staff:

 • £36,648-£44,428 (Gradd I-J)
 • Taliadau marchnad atodol
 • Gwyliau blynyddol hael 
 • Cynllun pensiwn Llywodraeth Leol sy'n perfformio'n dda gyda chyfraniadau gan gyflogwr
 • Opsiynau gweithio hyblyg a hybrid 
 • Cynllun gwobrwyo staff sy'n cynnwys gostyngiadau ar deithio, siopa, diwrnodau allan, moduro, siopa a llawer mwy
 • Cymorth iechyd a llesiant galwedigaethol 
 • Polisïau amser i ffwrdd gan gynnwys absenoldeb mamolaeth uwch yn ogystal â thadolaeth, mabwysiadu, benthyg croth ac absenoldeb baban cynamserol
 • Dewisiadau rhannu swydd
 • Gwybodaeth am sut i gael mynediad at gynllun gofal plant di-dreth y Llywodraeth 
 • Opsiynau ymddeol hyblyg 

 

O Dydd i Ddydd:

 • Llwythi achosion y gellir eu rheoli sy'n cael eu hadolygu'n gyson 
 • Technoleg ac offer o'r radd flaenaf 
 • Cydgysylltwyr uned, ymarferwyr plant a theuluoedd a thîm cymorth cyswllt pwrpasol ar gyfer pob tîm gwaith cymdeithasol 
 • Gweithwyr proffesiynol i alw arnynt pan fydd angen gan gynnwys arbenigwyr cam-drin domestig, seicolegwyr addysg, gweithwyr cymdeithasol diogelu ysgolion a gwasanaethau gofal 
 • Tîm Gwasanaeth Atgyfeirio Plant Canolog i brysbennu achosion i'r timau cywir, gan ganolbwyntio ar atgyfeirio i wasanaethau ataliol lle bo hynny'n bosibl. 
 • Sesiynau myfyriol sy'n blaenoriaethu rheoli risg, datrys problemau a datblygu ymarfer yn ogystal â chymorth gan reolwyr fel na fydd yn rhaid i chi wneud penderfyniadau anodd ar eich pen eich hun  
 • Ffocws ar eich llesiant i sicrhau eich bod yn gallu gwneud eich gwaith yn dda 
 • Gweledigaeth arfer glir sy'n canolbwyntio ar ddulliau sy'n seiliedig ar gryfderau ac wedi'i modelu ar Adfer Gwaith Cymdeithasol ac Arwyddion Diogelwch
 • Amrywiaeth ddatblygedig o wasanaethau ataliol a chymorth

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb a gwerthfawrogi amrywiaeth.