Dewiswch iaith
  • Dewiswch iaith
  • English
  • Cymraeg

Acstro

Mae Acstro yn ymgynghoriaeth cynllunio trafnidiaeth sy'n arbenigo mewn cynorthwyo datblygwyr i sicrhau caniatâd cynllunio. Rydym yn cynnig cyngor proffesiynol ynghylch holl agweddau o ran trafnidiaeth a phriffyrdd ar gynigion datblygu, gan gynnwys addasiadau preswyl bach a phrosiectau ehangu trefol mawr. Ein nod yw darparu atebion cynhwysfawr, ymarferol a phragmatig i broblemau trafnidiaeth sy'n aml yn gymhleth. Rydym yn gweithredu ar draws y DU.

01558 824021

mail@acstro.com

www.acstro.com

Citrine Skincare

Croeso i Citrine Skincare, trysor cudd yng nghanol Llandeilo a Chaerfyrddin, De Cymru. Nid eich brand gofal croen arferol yw Citrine Skincare; rydym yn dîm bach, clòs o weithwyr proffesiynol sydd â brwdfrydedd cyffredin dros greu cynhyrchion gofal croen naturiol sy'n cysoni'n ddi-dor â'ch ffordd o fyw.Ymweliadau drwy apwyntiad

07855 867553

sales@citrineskincare.net

citrineskincare.net/

Cymorth Addysg

Gwasanaethau cymorth niwroamrywiaeth, addysg a lles.
Rydym yn arbenigo mewn cefnogi pobl ifanc ac oedolion niwroamrywiol ag amrywiaeth o anawsterau ac mewn amrywiaeth o leoliadau. Gellir darparu sesiynau cymorth yn bersonol yn ein swyddfa gyfforddus, neu ar-lein os yw'n well gennych.

01558 821396

post@cymorthaddysg.co.uk

cymorthaddysg.co.uk

Equal Recruitment

Addysg, y Ffordd Iawn. Yn Equal rydym yn recriwtio, datblygu a chadw'r gweithwyr addysg proffesiynol gorau ac yn cynnig cyfleoedd gwych i ddysgwyr ledled Cymru a thu hwnt.
Fel cwmni rheoli addysg uchel ei barch, mae Equal yn cynnwys pedair adran - recriwtio Addysg, Dysgu a Thiwtora Oedolion, Addysg Uwch a Phartneriaethau STEM a Marchnata ym maes Addysg. 

 

8.30am - 5pm - Dydd Llun i Ddydd Gwener

hello@equaleducationpartners.com

equaleducationpartners.com/

Jessie Nian Photography

Mae Jessie Nian Photography yn cyfuno creadigrwydd a phroffesiynoldeb i gyfleu eiliadau euraidd. Mae gwaith Jessie, sy'n arbenigo mewn ffotograffiaeth teulu, plant, priodas, a stiwdio celf gain, yn dyst i'w gallu i adrodd straeon trwy ddelweddau. Mae pob ffotograff yn fynegiant unigryw a chyfrwys o emosiynau dilys, gan droi eiliadau yn atgofion parhaol.

Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn rhwng 10am a 5pm (drwy apwyntiad)

07709901188

talk@jessienian.com

www.jessienian.com

Mag Venture

Mae MagVenture yn wneuthurwr systemau Symbyliad Magnetig Trawsgreuanol (TMS) anymwthiol sy'n arwain y farchnad. Mae MagVenture dan berchnogaeth breifat ac mae ei bencadlys yn Nenmarc, mae ein rhwydwaith dosbarthu ar waith mewn dros 60 o wledydd ledled y byd, lle rydym wedi bod yn arloesi atebion TMS arloesol ers dros 30 mlynedd. Defnyddir systemau TMS MagVenture ar gyfer ystod eang o gymwysiadau mewn ymchwil a thriniaeth ym meysydd seiciatreg, niwroffisioleg, niwroleg, niwrowyddoniaeth wybyddol, ac adsefydlu.

info@magventure.com

magventure.com/en_eur/

Solar Save Renewables Ltd

Mae Solar Save Renewables yn gwmni yn Sir Gaerfyrddin sydd â dros 20 mlynedd o brofiad ym maes dylunio a gosod paneli solar, storio batris, pwmp gwres o'r awyr, gwefru cerbydau trydan, Solar thermol, biomas ac atebion oddi ar y grid.

Dydd Llun - Dydd Gwener - 9:00 - 17:00

01558 328 437

info@solarsaverenewables.co.uk

solarsaverenewables.co.uk

The OT Centre

Cwmni a sefydlwyd yn 2010 sy'n darparu Gwasanaethau Therapi Galwedigaethol Preifat a Therapi Integreiddio Synhwyraidd i Oedolion, Plant a Theuluoedd, Busnesau ac Elusennau, Ysgolion a Cholegau, Ysgolion a Cholegau, y sector meddygol-gyfreithiol, Awdurdodau Lleol a Gwasanaethau Statudol ledled y DU. 

01550 537 537

www.theotcentre.co.uk/?utm_source=ccc&utm_medium=directory&utm_campaign=_generic_any_any_

Hwb Gofynnwch gwestiwn