Eiddo'r Cyngor

Cyfle cyffrous i ddatblygu ar ystâd ddiwydiannol sefydledig a ffyniannus. Mae'r Eiddo wedi'i leoli ar Ystâd Ddiwydiannol Capel Hendre sydd wedi'i hen sefydlu, ac sydd tua thair milltir i'r de-orllewin o Rydaman, yng Nghapel Hendre, a wasanaethir gan yr A483. Mae'r A483 yn cysylltu â chyffordd 49 Traffordd yr M4 i'r de. Mae'r llain yn safle sydd ar lethr graddol gyda llawr caled concrit gwastad yn rhannol ac mae'n ymestyn dros arwynebedd o 0.33 hectar (0.82 erw) fel y dangosir mewn ymylon coch at ddibenion adnabod ar y cynllun. Mae'r mynediad i'r llain o brif ffordd yr ystâd ac mae ffens balisâd fetel o amgylch terfyn y safle (cytunir ynghylch yr union ffiniau i'w trosglwyddo ar y safle). Caniateir defnyddio'r safle at ddibenion unrhyw ddefnydd o fewn dosbarthiadau B1, B2 a B8. Bydd angen i unrhyw ddatblygiad, os yw'n briodol, gydymffurfio â Pholisi Cynaliadwy Llywodraeth Cymru o ran BREEAM.

Mwy o wybodaeth

Ar werth drwy gytuniad preifat. Yn amodol ar gael caniatâd cynllunio Llain datblygu â gwasanaeth ar gael ar unwaith. Prydlesau hir.

Mwy o wybodaeth

AR WERTH DRWY GYTUNIAD PREIFAT CYFLE DATBLYGU AR GYFER DEFNYDD CYFLOGAETH (YN AMODOL AR GAEL CANIATÂD CYNLLUNIO) LLAIN 8 PARC HENDRE, CAPEL HENDRE, RHYDAMAN, SA18 3SJ. Amcan Bris - £250,000 Cyfle cyffrous I ddatblygu ar ystad ddiwydiannol ffyniannus Lleoliad gwychgyda nifer o fusnesau sefydledig

Mwy o wybodaeth

Cyfle Am Ddatblygiad Preswyl Tir Yng Ngorllewin Caerfyrddin Tua 8.4 erw (3.40 hectar) o dir datblygu preswyl

Mwy o wybodaeth

Arwynebedd y safle: tua 0.084 hectar (0.21 erw) Rhydd-ddaliad Wedi'i leoli mewn ardal breswyl boblogaidd Llain helaeth yn wynebu'r de-ddwyrain Rhoddwyd caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl (cyfeirnod cynllunio PL/02602)

Mwy o wybodaeth

Mae’n safle oddeutu tur 0.5 ewr ac mae’n cynnwys caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl.

Mwy o wybodaeth

Cyfle am Ddatblygiad Preswyl Tua 1.38 Hectar(3.4 Erw) Safle allweddol ar faes glas Tref Farchnad Hanesyddol Briff cynllunio ar gael

Mwy o wybodaeth

Tir ar werth
Hen Dir Penllech, Pwll SA15 4AE

Expressions of interest sought

Mae’r safle’n cynnwys tir heb ei ddatblygu sy’n llawn llystyfiant ac sy’n cynnwys llethr eithaf serth o’r gogledd i’r de. Arwynebedd y safle oddeutu 2.04 hectar/5.04 erw.

Mwy o wybodaeth

Safle tir llwyd mawr hanesyddol. Hen gwar a gwaith glo sydd ag arwynebedd o oddeutu 4.59 hectar (11.3 erw). Hen beiriandy a adeiladwyd o gerrig, y mae angen ei adnewyddu. Ar hyn o bryd fe'i dynodir ar gyfer defnydd hamdden a llecyn agored yn y Cynllun Datblygu Lleol. Pellter byr o Aber Llwchwr a Llwybr Arfordirol y Mileniwm.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnwys hen domen lo sydd bellach yn llawn llystyfiant trwchus. Arwynebedd y safle oddeutu 7.60 hectar / 18.8 erw.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnwys hen gwar sydd bellach yn llawn llystyfiant trwchus megis llwyni, drysi a choed gyda darnau o dir â chanclwm Japan. Arwynebedd y safle oddeutu 3.49 hectar / 8.64 erw.

Mwy o wybodaeth

Mae'r 4 llain yn amrywio rhwng 1.30 erw a 3.73 erw o ran maint. Mae gan bob llain fynediad i garthffosydd dŵr brwnt a dŵr wyneb, trydan a'r prif gyflenwad dŵr ar ffin neu ger ffin pob llain.

Mwy o wybodaeth

Caniatâd Cynllunio amlinellol ar gyfer 16 o unedau preswyl. Arwynebedd y safle: oddeutu 1.55 erw. Yn ganolog i holl amwynderau pentref Cydweli.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle i'r dwyrain o Havard Road, Llanelli ac i'r de o Ysgol Sant Ioan Llwyd. Mae'r safle oddeutu 1.025 hectar (2.5 erw) ac yn elwa ar fod yn agos at amwynderau lleol, o fewn 1.2 milltir i Barc Adwerthu Trostre a 5 milltir o goridor yr M4.

Mwy o wybodaeth

Gwahoddir ceisiadau am denantiaeth gyfnodol y ciosg cloadwy uchod yn Heol y Capel, Caerfyrddin ar delerau hyblyg tan 28 Medi 2024.

Mwy o wybodaeth

Mae'r adeilad yr YMCA sydd newydd ei ddatblygu yn rhan o stryd boblogaidd Stryd Stepney yn nghanol tref Llanelli ac yn cael ei ddefnyddio unwaith eto at ddefnydd economaidd, gyda'r bwriad o gynyddu nifer yr ymwelwyr o ardal y porth gorllewinol/Gerddi'r Ffynnon i ganol y dref.

Mwy o wybodaeth

Mae'r adeilad YMCA sydd newydd ei ddatblygu wedi'i leoli ar Stryd Stepney yng Nghanol Tref Llanelli ac mae'n cael ei ddefnyddio unwaith eto at ddibenion economaidd gyda'r nod o gynyddu nifer yr ymwelwyr o ardal y porth gorllewinol/Gerddi'r Ffynnon i Ganol y Dref.

Mwy o wybodaeth

Mae datblygiad Gogledd Stryd y Farchnad wedi'i leoli yn yr ardal boblogaidd wrth gornel Stryd Stepney a Stryd y Farchnad yng Nghanol Tref Llanelli. Mae'r safle'n cael ei ailddatblygu gyda'r bwriad o gynyddu nifer yr ymwelwyr o'r porth dwyreiniol i ganol y dref ac mae'r cynnig presennol yn darparu 5 uned fasnachol ar y llawr gwaelod ac unedau preswyl i'r llawr uchaf.

Mwy o wybodaeth

Gwahoddir tendrau am denantiaeth chwarterol y siop uchod sydd wedi ei lleoli ym Marchnad Caerfyrddin.

Mwy o wybodaeth

Gwahoddir tendrau am denantiaeth chwarterol y stondyn uchod sydd wedi ei lleoli ym Marchnad Caerfyrddin.

Mwy o wybodaeth

Gwahoddir tendrau am denantiaeth chwarterol y stondyn uchod sydd wedi ei lleoli ym Marchnad Caerfyrddin.

Mwy o wybodaeth

Mae Parc Gelli Werdd yn ddatblygiad newydd a chynaliadwy o weithdai a swyddfeydd o’r radd flaenaf ar safle dwyrain Cross Hands.

Mwy o wybodaeth

Gwahoddir tendrau am denantiaeth chwarterol y siop uchod, y gellir ei chloi, sydd wedi ei lleoli ym Marchnad Llanelli.

Mwy o wybodaeth

18a Stryd Cowell
18a Stryd Cowell Llanelli SA15 1UU

Offers in the Region of £3000 per annum

Uned defnydd A1 ar y llawr gwaelod Telerau'r brydles yn hyblyg Yng nghanol tref Llanelli

Mwy o wybodaeth

Mae adnewyddu Neuadd Farchnad Llandeilo, restredig Gradd II, yn dod â’r adeilad yn ôl i ddefnydd economaidd, trwy ddarparu gofod cyflogaeth o ansawdd uchel. Bydd yr adeilad yn cynnig tri llawr o ofod defnydd cymysg, a'r prif ddefnydd fydd swyddfeydd a gofod ar gyfer busnes, a'r defnyddiau eraill fydd manwerthu a'r Caffi.

Mwy o wybodaeth

1 Rhodfa Stepney
1 Rhodfa Stepney, Llanelli, SA15 1YN.

Offers in the Region of £25,000 per annum

Uned A1 deulawr gofod gros o 246 metr sgwâr (2,647 troedfedd sgwâr) Lleoliad manteisiol iawn yng Nghanol Tref Llanelli.

Mwy o wybodaeth

1 Rhodfa Cowell
1 Rhodfa Cowell Llanelli SA15 1YL

Offers in the Region of £10,000 per annum

Uned defnydd A1 ar y llawr gwaelod Arwynebedd gros o 143m2 (1539 troedfedd sgwâr) Lleoliad ardderchog yng Nghanol Tref Llanelli

Mwy o wybodaeth

Swyddfa yn cynnwys mynediad i’r ystafelloedd cyfarfod ar gyfer dosbarth defnydd B1. Arwynebedd mewnol gros o tua 620 tr.sg / 58 m.sg.

Mwy o wybodaeth

• Uned defnydd A3 ar y llawr gwaelod • Gofod gros o 50m2 (538 troedfedd sgwâr) • Lleoliad penigamp yng nghanol tref Llanelli

Mwy o wybodaeth

65 Stryd Stepney, Llanelli
65 Stryd Stepney Llanelli SA15 3YA

Offers in the Region of £4,000 per annum

Uned defnydd A1 ar y llawr gwaelod Telerau'r brydles yn hyblyg Lleolir yr eiddo yng nghanol tref Llanelli

Mwy o wybodaeth

Gwahoddir tendrau am denantiaeth chwarterol y siop uchod, y gellir ei chloi, sydd wedi ei lleoli ym Marchnad Llanelli.

Mwy o wybodaeth

Gwahoddir tendrau am denantiaeth chwarterol y siop uchod, y gellir ei chloi, sydd wedi ei lleoli ym Marchnad Llanelli.

Mwy o wybodaeth

Cyfle i brydlesu'r uned am gyfnod o 3 blynedd Safle masnachu amlwg 35 metr sgwâr o arwynebedd llawr sy'n cynnwys man adwerthu

Mwy o wybodaeth