Hanfodion Ysgol (PDG - Mynediad)

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/11/2022

Os yw eich plentyn eisoes yn cael prydau ysgol am ddim, gallai fod mwy o help ar gael drwy Hanfodion Ysgol (PDG – Mynediad). Edrychwch i weld a ydych yn gymwys am gymorth gyda hanfodion ysgol.

Bydd y cynllun Mynediad i'r Grant Datblygu Disgyblion ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/2023 yn cael ei godi am flwyddyn yn unig o £100 y dysgwr yn seiliedig ar y statws cymhwysedd presennol ar gyfer prydau ysgol am ddim . Felly, mae cyfanswm y cyllid o hyd at £225 ar gael ar gyfer pob dysgwr cymwys ac eithrio'r disgyblion hynny sy'n dechrau ym Mlwyddyn 7 a fydd â hawl i uchafswm o £300.

Diben y Grant Datblygu Disgyblion yw rhoi cymorth ariannol i deuluoedd ar incwm isel i brynu: 

 • Gwisg ysgol gan gynnwys cotiau ac esgidiau;
 • Cit chwaraeon ysgol gan gynnwys esgidiau;
 • Gwisg ar gyfer gweithgareddau cyfoethogi, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r canlynol, sgowtiaid; geidiaid; cadetiaid; crefftau ymladd; chwaraeon; celfyddydau perfformio neu ddawns;
 • Cyfarpar e.e. bagiau ysgol a deunyddiau swyddfa;
 • Cyfarpar arbenigol lle mae gweithgareddau cwricwlwm newydd yn dechrau megis dylunio a thechnoleg;
 • Cyfarpar ar gyfer teithiau y tu allan i oriau ysgol fel dysgu yn yr awyr agored e.e. dillad glaw.
 • Offer TG - gliniaduron a thabledi yn unig. Bydd angen i chi gadarnhau na all ysgol eich plentyn roi benthyg gliniadur/tabled iddo i'w defnyddio gartref.

Pwy sy'n gymwys?

Mae cyllid ar gael i ddisgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim ac sy'n dechrau yn y blynyddoedd ysgol canlynol ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol (2022/2023):

 • Dosbarth Derbyn (Dyddiad Geni 1 Medi 2017 – 31 Awst 2018)
 • Blwyddyn 1 (Dyddiad Geni 1 Medi 2016 – 31 Awst 2017)
 • Blwyddyn 2 (Dyddiad Geni 1 Medi 2015 – 31 Awst 2016)
 • Blwyddyn 3 (Dyddiad Geni 1 Medi 2014 – 31 Awst 2015)
 • Blwyddyn 4 (Dyddiad Geni 1 Medi 2013 – 31 Awst 2014)
 • Blwyddyn 5 (Dyddiad Geni 1 Medi 2012 – 31 Awst 2013)
 • Blwyddyn 6 (Dyddiad Geni 1 Medi 2011 – 31 Awst 2012)
 • Blwyddyn 7 (Dyddiad Geni 1 Medi 2010 – 31 Awst 2011)
 • Blwyddyn 8 (Dyddiad Geni 1 Medi 2009 – 31 Awst 2010)
 • Blwyddyn 9 (Dyddiad Geni 1 Medi 2008 – 31 Awst 2009)
 • Blwyddyn 10 (Dyddiad Geni 1 Medi 2007 – 31 Awst 2008)
 • Blwyddyn 11 (Dyddiad Geni 1 Medi 2006 – 31 Awst 2007)
 • Disgyblion mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig ac unedau cyfeirio disgyblion sy'n 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 neu'n 15 oed ym mis Medi 2022

Mae’r cyllid hefyd ar gael i bob plentyn sy'n derbyn gofal o oedran ysgol gorfodol. Mae plant sy'n derbyn gofal yn golygu plant mewn gofal cyhoeddus, sydd wedi'u lleoli gyda gofalwyr maeth, mewn cartrefi preswyl neu gyda rhieni neu berthnasau eraill drwy Ddeddf Llys.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar gyfer y flwyddyn ysgol academaidd hon (2022/2023) yw 26 Mai 2023

Rydym yn derbyn nifer eithriadol o uchel o geisiadau am y grant. Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar wrth i ni wirio a phrosesu eich cais. Bydd hyn yn digwydd cyn gynted â phosibl. Os oes angen rhagor o wybodaeth, bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi. Peidiwch â chyflwyno ail gais ar gyfer yr un disgybl gan y bydd hyn yn arwain at yr angen am eglurhad ac oedi cyn talu.

CYFLWYNO CAIS AM Y GRANT DATBLYGU DISGYBLION

Addysg ac Ysgolion