Cyrsiau Dysgu Oedolion

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/06/2024

Mae gan bob dysgwr yr hawl i fynychu cyrsiau heb ofni gwahaniaethu, aflonyddu neu gamdriniaeth. Os ydych yn teimlo eich bod wedi dioddef o wahaniaethu, aflonyddu neu gamdriniaeth, rhowch wybod am hyn ar unwaith i'ch tiwtor neu'r tîm rheoli. Rhowch wybod inni hefyd os ydych yn gweld hyn yn digwydd i rywun arall. Os bydd angen, byddwn yn cymryd camau disgyblu yn erbyn unrhyw ddysgwr nad yw'n ymddwyn mewn ffordd dderbyniol.

O ran cymwysterau: mae gennych hawl i apelio os ydych yn teimlo bod eich tiwtor, asesydd, neu wiriwr wedi gwneud penderfyniad anghywir am eich gwaith, neu heb ystyried unrhyw anghenion asesu arbennig yn ddigonol.

Rydym am i chi fwynhau eich cwrs - felly os oes gennych unrhyw broblemau neu gwynion, dywedwch wrthym ar unwaith - a byddwn yn gwneud ein gorau i ddatrys pethau'n gyflym. Byddwn hefyd yn falch o glywed am eich llwyddiannau a'ch canmoliaeth!

Mae eich adborth yn bwysig i ni. P'un a yw'n gŵyn, yn ganmoliaeth neu'n awgrym. Bydd rhoi gwybod i ni yn ein helpu ni i wella ein gwasanaethau a rhannu arferion gorau. Ewch i'n Tudalen Cwynion a Chanmoliaeth.

Nodyn:

  • Rydym yn bwriadu cynnal ein holl ddosbarthiadau - ond efallai y bydd rhaid inni ganslo dosbarth yn achlysurol os yw'r niferoedd yn rhy isel.
  • Os yw unrhyw ffioedd wedi'u talu, gallwn ond ad-dalu mewn amgylchiadau eithriadol ar gais ysgrifenedig.
  • Bydd eich tiwtor yn esbonio'r pwyntiau Iechyd a Diogelwch sy'n ymwneud â'ch dosbarth ichi.
  • Bydd angen tystiolaeth adnabod swyddogol arnoch i brofi eich cymhwysedd ar gyfer cyrsiau SSIE a sgiliau hanfodol.