Llais y plentyn / person ifanc

Diweddarwyd y dudalen ar: 27/09/2019

Mae gan bob plentyn yr hawl i roi ei farn/barn ynghylch penderfyniadau sy'n effeithio arnynt. Mae Erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn nodi hyn.

Mae gan blant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol wybodaeth unigryw ynghylch eu hamgylchiadau a'u hanghenion eu hunain. Bydd ganddynt eu barn eu hunain ynghylch pa fath o gymorth yr hoffent ei gael er mwyn manteisio i'r eithaf ar eu haddysg. (Cod Ymarfer AAA)

Dylent, lle bo'n bosibl, gymryd rhan mewn penderfyniadau megis gosod targedau, dewis ysgolion, asesu eu hanghenion, adolygiadau blynyddol a newid ysgolion. Dylent deimlo'n hyderus y bydd pobl yn gwrando arnynt a bod eu sylwadau'n cael eu gwerthfawrogi.

Mae'n bosibl na fydd darganfod barn y plentyn wastad yn hawdd. Gall plant ifanc iawn a phlant sydd ag anawsterau cyfathrebu difrifol, er enghraifft, gyflwyno her go iawn i weithwyr proffesiynol. Ond mae darganfod barn y plentyn neu berson ifanc yn bwysig iawn. Gall eu barn a'u profiadau helpu gweithwyr proffesiynol i wneud penderfyniadau. Dylai cynghorau, ysgolion a meithrinfeydd helpu hyn i ddigwydd.

Mae gan blant a phobl ifanc sy'n byw yng Nghymru yr hawl i:

  • apelio penderfyniadau penodol a wnaed gan eu hawdurdod lleol ynghylch eu hanghenion dysgu ychwanegol a
  • dwyn hawliad ynghylch gwahaniaethu ar sail anabledd yn erbyn ysgolion yng Nghymru.

Mae'r hawliau apelio a dwyn hawliad yr un peth â'r hawliau ar gyfer rhieni a gofalwyr. Nid yw hyn yn effeithio ar hawl rhieni i gyflwyno apêl neu hawliad. Yn syml, mae'n golygu bellach bod gan blant yr un hawliau â'u rhieni/gofalwyr i gyflwyno eu hapeliad a'u hawliad eu hunain.

Addysg ac Ysgolion