Sgiliau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol

Diweddarwyd y dudalen ar: 08/09/2023

Gall plant a phobl ifanc gael llawer o brofiadau emosiynol gwahanol am gyfnod o amser yn eu bywyd ysgol, am ystod eang o wahanol resymau. Mae'n anochel y bydd yr emosiynau hyn yn cael effaith ar eu lles a'u gallu i gymryd rhan yn eu dysgu.


Bydd plant a phobl ifanc yn cael eu cefnogi mewn gwahanol ffyrdd yn unol â'u hanghenion o fewn amgylchedd yr ysgol. Mae cefnogi plant a phobl ifanc ag anawsterau emosiynol ac ymddygiadol yn yr ystafell ddosbarth yn cael ei gyflawni trwy ddull perthynol. Mae hyn yn seiliedig ar greu dealltwriaeth o sut y bydd profiadau plentyn yn effeithio ar sut maent yn gweld y byd a sut y bydd hyn yn effeithio ar eu hymatebion ymddygiadol o ddydd i ddydd.


Mae Cymorth Ymddygiad Cadarnhaol yn fwyaf effeithiol a llwyddiannus pan gaiff ei weithredu ar draws gwasanaeth neu sefydliad cyfan, yn hytrach nag ar gyfer unigolyn. Mae hefyd yn gyfannol ac yn aml bydd yn golygu addasu amgylchedd cyfan yr unigolyn i ddiwallu ei anghenion yn well yn ogystal â sicrhau ei fod yn gallu datblygu sgiliau newydd a chael mwy o gyfleoedd. Ei brif ffocws yw gwella ansawdd bywyd trwy ddeall y rhesymau pam y gall unigolyn ddefnyddio ei ymddygiad i gyfathrebu a diwallu ei anghenion; ac yna i ddefnyddio'r ddealltwriaeth hon i adeiladu gwell cymorth, i gefnogi canlyniadau cadarnhaol, ac i wella'r gwasanaethau y mae unigolion yn ei derbyn.

Dylai fod gan ysgolion:

 • Polisi rheoli ymddygiad ysgol gyfan sy'n cael ei ddefnyddio'n gyson gan yr holl staff.
 • Polisi gwrthfwlio ysgol gyfan sy'n cael ei ddefnyddio'n gyson gan yr holl staff.

Dylai arferion da ysgol gynnwys:

 • Defnyddio Rhestr Wirio Llythrennedd Emosiynol GL a/neu Broffil Boxall
 • Darparu lle diogel i helpu plant i reoleiddio emosiynau
 • Technegau rheoleiddio i helpu i reoli emosiynau, e.e. ymarferion anadlu, bocs o weithgareddau i helpu i dawelu
 • Ditectifs meddwl
 • Chwarae Cadarnhaol
 • Dulliau gwybodus o drawma
 • Therapi anifeiliaid anwes
 • Ymwybyddiaeth ofalgar
 • Dysgu yn yr awyr agored
 • Dulliau adferol
 • Therapi Lego
 • System cyfaill, e.e. Cylch Ffrindiau
 • Hyfforddiant emosiynol
 • ChATT
 • Talkabout
 • PawsB

Os yw ysgol yn bryderus iawn am les emosiynol ac ymddygiadol plentyn/person ifanc, efallai y bydd y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yn gofyn am gyngor a chymorth gan y Tîm Cymunedol Cymorth Ymddygiad trwy Ddull Model Pedwar Cam Sir Gaerfyrddin i gefnogi dysgwyr.

Addysg ac Ysgolion