Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol

Diweddarwyd y dudalen ar: 21/01/2021

Gall plant wynebu anawsterau gyda’u hymddygiad am gyfnod yn ystod eu bywyd ysgol, a hynny am amrywiaeth o wahanol resymau. Gall y problemau hyn amharu ar ddysgu a llesiant plentyn. Gallant effeithio ar ddysgu a llesiant pobl eraill. Mae rhoi cynnig ar wahanol bethau er lles pawb, er mwyn cyfyngu cymaint â phosibl ar yr effaith ar ddysgu.

Sut bydd ysgol fy mhlentyn yn helpu i ddatblygu ei sgiliau cymdeithasol, emosiynol a’i ymddygiad?

Pan fydd ysgolion yn gweithio i hybu ymddygiad cadarnhaol, gellir lleihau'r problemau hyn, a hyd yn oed eu hatal. Fodd bynnag, mae pob plentyn a phob ysgol yn wahanol, a bydd angen mwy o help ar rai plant i gadw eu hanawsterau o dan reolaeth.

Dylai fod gan Ysgolion y canlynol:

  • Polisi rheoli ymddygiad ysgol gyfan sy'n cael ei ddefnyddio'n gyson gan yr holl staff.
  • Polisi gwrthfwlio ysgol gyfan sy'n cael ei ddefnyddio'n gyson gan yr holl staff.

Gallent hefyd ddefnyddio rhai o'r dulliau gweithredu hyn:

  • Agweddau Cymdeithasol ac Emosiynol ar Ddysgu (SEAL) yn y cwricwlwm, ar draws yr ysgol.
  • Plant sy'n cadw'r heddwch amser chwarae (‘Playground Peacemakers’) (Cynradd) a chyfryngu gan gyfoedion (Uwchradd).
  • Ditectifs meddwl - gwaith grŵp bychan ar gyfer y blynyddoedd cynnar (hyd at flwyddyn 4).
  • Amser Cylch.
  • Rhaglenni sgiliau cymdeithasol, e.e. Talkabout. 
  • Chwarae Cadarnhaol (Cynradd) neu Cefnogi Cadarnhaol (Uwchradd).
  • Cwnselwyr mewn ysgolion.
  • Dosbarthiadau Annog

Os yw ysgol yn pryderu'n fawr ynghylch ymddygiad, emosiynau neu sgiliau cymdeithasol plentyn, gallai'r Cydlynydd AAA (SENCo) ofyn am gyngor Seicolegydd Addysg a Phlant.

Addysg ac Ysgolion