Partneriaeth â Rhieni

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/02/2024

Rydym yn mabwysiadu dull partneriaeth o weithio gyda theuluoedd disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY), mewn ffordd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae gan bob Awdurdod Lleol ddyletswydd statudol i ddarparu Gwasanaethau Partneriaeth â Rhieni. Mae'n wasanaeth cyfrinachol am ddim sy'n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth diduedd i rieni a gofalwyr plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol. Rydym yn darparu cymorth a chyngor i deuluoedd y mae gan eu plant anghenion dysgu ychwanegol, drwy Swyddogion Cyswllt Teulu.   Mae'r swyddogion cyswllt teulu yn darparu gwybodaeth gywir a ddiduedd am amrywiaeth o opsiynau sydd ar gael i rieni a gofalwyr.  Nid ydynt yn 'cymryd ochrau'.  Maent yn helpu teuluoedd i wneud penderfyniadau gwybodus am addysg y dysgwr.  Os yw teuluoedd eisiau cefnogwr rhieni annibynnol, bydd y gwasanaeth yn darparu un.

Gall teuluoedd gymryd rhan yn y bartneriaeth hon drwy:

 • siarad â Phennaeth neu CADY eu hysgol leol a fydd yn gallu rhoi manylion cyswllt y gwasanaeth partneriaeth â rhieni lleol.
 • cysylltu â Swyddog Cyswllt Teulu ADY ar 01267 246466 neu e-bostio ALNQueries@sirgar.gov.uk. Gallant ddarparu cyngor penodol o'r Blynyddoedd Cynnar hyd at addysg ôl-16. Maent yn gweithio'n agos gyda Swyddog Arweiniol ADY y Blynyddoedd Cynnar, Swyddog Arweiniol Ôl-16, athrawon ymgynghorol eraill, a swyddogion cynhwysiant.
 • cysylltu â SNAP Cymru - 01554 777566 0845 120 37 30 neu E-bost: carm@snapcymru.org neu  helpline@snapcymru.org.
 • Mae IPSEA yn elusen genedlaethol sy'n rhoi cyngor cyfreithiol am ddim i deuluoedd sydd â phlant ag anghenion addysgol arbennig. Rhoddir yr holl gyngor gan wirfoddolwyr hyfforddedig. Mae ganddynt wefan yn ipsea.org.uk a Llinell Gyngor ar 0800 018 4016.
 • Mewn rhai amgylchiadau, gallwch wneud hawliad i Dribiwnlys Addysg Cymru (TAC). Mae rhagor o wybodaeth a'r ffurflenni angenrheidiol ar www.tribiwnlysaddysg.llyw.cymru.

Yn y lle cyntaf, gall ein Swyddogion Cyswllt Teulu:

 • gwrando a thrafod eich pryderon;
 • helpu teuluoedd i ddeall eu hawliau a sut i weithio mewn partneriaeth ag eraill;
 • helpu teuluoedd i gyfleu eu barn yn ysgrifenedig neu wyneb yn wyneb;
 • helpu plant a phobl ifanc i fynegi eu barn a sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed;
 • helpu teuluoedd i baratoi ar gyfer cyfarfodydd, ymweliadau ysgol a thrafodaethau gyda gweithwyr proffesiynol;
 • rhoi cymorth i wneud penderfyniadau gwybodus am leoliadau ysgol a lleoliadau addysgol eraill;
 • cynnig cefnogaeth a chynrychiolaeth mewn cyfarfodydd;
 • helpu teuluoedd i chwarae rhan weithredol a gwerthfawr yn addysg a datblygiad y plentyn/person ifanc: rhoi llais i deuluoedd.

Gallant eich helpu drwy:

 • ffôn neu e-bost;
 • llythyr a gwybodaeth ysgrifenedig;
 • trefnu ymweliad cartref os yw'n briodol.

Mae ein gwasanaethau Cynhwysiant  (Addysg) ac  Anabledd  (Gofal Cymdeithasol) yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu gwell gwasanaethau i blant, pobl ifanc a theuluoedd.  Rydym yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn gyda theuluoedd fel y gallwn weithio mewn partneriaeth.

Os oes gan blant a phobl ifanc anhawster dysgu sylweddol ac anghenion cymhleth, gallant hwy a'u teulu gael eu cefnogi gan weithiwr allweddol yn y Tîm Anabledd Plant. Byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i sicrhau bod pawb yn gwybod pa gymorth sydd ei angen, beth sy'n cael ei wneud a pha mor aml y mae angen adolygu hyn.

Addysg ac Ysgolion