Gwneud cais am le rhan-amser mewn meithrinfa (3 oed)

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/02/2024

Gwybodaeth bwysig: Mae'r dudalen hon ar gyfer ceisiadau am le rhan-amser mewn meithrinfa (3 oed) yn unig. I wneud cais am le rhan-amser mewn meithrinfa yn un o'n hysgolion 3-11, darllenwch y wybodaeth ganlynol cyn dechrau ar eich cais. I wneud cais am le amser llawn mewn ysgol gynradd (4 oed), ewch nôl a chlicio ar y dudalen 'Gwneud cais am le amser llawn mewn ysgol gynradd'.

Os ydych yn gwneud cais am le rhan-amser i'ch plentyn mewn meithrinfa yn un o'n hysgolion a hoffech iddo/iddi aros yn yr ysgol honno ar gyfer ei (h)addysg gynradd amser llawn, mae dal yn RHAID i chi gwblhau cais am le amser llawn mewn ysgol gynradd ar gyfer yr ysgol honno. Rhaid i chi gwblhau cais am le rhan-amser mewn meithrinfa A chais am le amser llawn mewn ysgol gynradd i sicrhau bod eich plentyn yn cael cynnig lle yn y feithrinfa a'r ysgol gynradd. Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi nad yw’r ffaith fod eich plentyn yn cael ei dderbyn yn dair oed yn gwarantu y cynigir lle iddo/iddi yn yr ysgol pan fydd yn bedair oed.

Gallwch wneud cais i'ch plentyn fynychu meithrinfa o 3 oed (y tymor ar ôl eu trydydd pen-blwydd) yn rhan-amser, yn un o'n hysgolion 3-11 cofrestredig.   Bydd eich plentyn yn mynychu'r ysgol yn y bore neu'r prynhawn am ddau dymor. Mae gan yr Awdurdod Lleol un ysgol feithrin yn Rhydaman ac mae 40 o'n hysgolion cynradd yn cynnig lleoedd meithrin rhan-amser ar gyfer plant 3 blwydd oed. I gael gwybod pa rai o'n hysgolion sy'n cynnig darpariaeth feithrin ran-amser i blant 3 oed, ewch i'r dudalen dod o hyd i ysgol.

Dim ond ar ôl i chi wneud cais a chael cadarnhad gennym fod eich plentyn wedi'i dderbyn y gall eich plentyn ddechrau yn yr ysgol.

Mae'n well gan rai rhieni anfon eu plentyn i feithrinfa ddydd breifat. Os byddwch yn anfon eich plentyn i feithrinfa ddydd breifat gofrestredig rydych yn gymwys i gael 10 awr o addysg feithrin am ddim. Rydym yn argymell eich bod yn siarad ag ysgolion a meithrinfeydd preifat i nodi pa ddarpariaeth sydd orau i chi a'ch plentyn.

Darpariaeth

Ganwyd rhwng

Dyddiad dechrau'r ysgol

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno caes

Dyddiad hysbysu

Addysg feithrin ran-amser (3 oed)

1 Medi 2021 i 31 Awst 2022

Ionawr, Ebrill, Medi 2025

31 Gorffenaf 2024

Hydref 2024

Os ydych wedi methu'r dyddiad cau, gallwch wneud cais hwyr o hyd, ond gall effeithio ar eich siawns o gael lle.

Darpariaeth

Ganwyd rhwng

Dyddiad dechrau'r ysgol

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais

Dyddiad hysbysu

Addysg feithrin ran-amser (3 oed)

1 Medi 2020 to 31 Awst 2021

Ionawr, Ebrill, Medi 2024

31 Gorffenaf 2023

Hydref 2023

Dim ond ceisiadau ar gyfer ysgolion Sir Gaerfyrddin rydyn ni’n eu derbyn a dim ond ar-lein y gallwch wneud cais. Bydd angen i chi ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

  • Enw a chyfeiriad y rhiant/gwarcheidwad *
  • E-bost y rhiant/gwarcheidwad **
  • Enw’r plentyn, ei gyfeiriad a’i ddyddiad geni
  • Eich dewis ysgol – gallwch ddewis hyd at dair ysgol, mewn trefn blaenoriaeth

Rhaid i unrhyw un â chyfrifoldeb rhiant gytuno â’r cais hwn cyn ichi ei gyflwyno.
** Os nad oes gennych gyfeiriad e-bost ni allwch wneud cais ar-lein. Ewch i’ch ysgol leol a byddan nhw’n eich helpu gyda’ch cais.

Byddwch yn cael cydnabyddiaeth drwy e-bost gyda chopi .pdf o’ch cais. Bydd unrhyw ohebiaeth am eich cais yn cael ei hanfon drwy e-bost neu trwy lythyr. Os oedd eich cais o fewn y terfyn amser cewch eich hysbysu ym mis Hydref y flwyddyn cyn i’ch plentyn gychwyn e.e. Tymor yn cychwyn yn 2024 cewch eich hysbysu ym mis Hydref 2023.

Os oedd eich cais yn hwyr mae gennych lai o siawns o gael lle ac ni allwn warantu y bydd eich plentyn yn cychwyn ar ddechrau’r tymor. Byddwn yn eich hysbysu cyn gynted â phosib ond mae’r broses ymgeisio yn cymryd hyd at wyth wythnos.

Os cynigir lle ichi rhaid ichi gadarnhau eich bod yn derbyn y lle a gynigiwyd o fewn 14 diwrnod. Os na wnewch chi hynny efallai y caiff y lle ei gymryd oddi arnoch. Unwaith yr ydych wedi derbyn lle eich plentyn, rhaid ichi gysylltu â’r ysgol i gytuno ar ddyddiad cychwyn.

Os gwrthodir lle meithrin i'ch plentyn ym mhob un o’r ysgolion rydych wedi’u dewis, nid oes hawl i apelio ac mi fydd yn rhaid i chi ein hysbysu yn ysgrifenedig os ydych am i enw'ch plentyn gael ei gadw ar restr aros tan 30 Medi ac, os daw lle ar gael, byddwn yn rhoi gwybod i chi. Gallwch wneud cais hwyr am ysgolion eraill.

Gwneud cais am le rhan-amser mewn meithrinfa (3 oed)

Addysg ac Ysgolion