Manteision bod yn ddwyieithog

Diweddarwyd y dudalen ar: 04/04/2024

Yn Sir Gaerfyrddin y nod yw i bob plentyn gael y cyfle i adael yr ysgol a bod yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae mwy a mwy o gyflogwyr ledled y sir a Chymru gyfan yn awyddus i recriwtio staff sy'n gallu gweithio'n gyfforddus yn y ddwy iaith.

Mae dwyieithrwydd yn cryfhau’r galluoedd gwybyddol – mae pobl ddwyieithog yn tueddu bod yn fwy creadigol a hyblyg. Maent yn tueddu i fod â meddwl mwy agored, ac maent hefyd yn ei chael yn haws canolbwyntio ar amrywiaeth o dasgau ar yr un pryd. Ac mae gallu siarad dwy iaith yn helpu mewn ffyrdd eraill hefyd...

Addysg

 • Mae plant dwyieithog yn tueddu i fod yn fwy llwyddiannus mewn addysg. Maent yn tueddu i gyflawni’n well mewn tasgau
 • Mae pobl ddwyieithog yn ei gweld yn haws i ddysgu ieithoedd ychwanegol
 • Mae plant sy’n derbyn addysg Gymraeg yn gwneud gystal, os nad gwell, yn Saesneg â phlant sy’n cael addysg Saesneg

Tystiolaeth: Adroddiad Estyn - Saesneg yng nghyfnodau allweddol 2 a 3 (.pdf) | Erthygl 'The Times' 11.4.17

Gyrfa

 • Mae siarad dwy iaith yn rhoi sgil arall i’w roi ar eich ffurflen gais
 • Ar gyfartaledd, mae pobl ddwyieithog yn ennill 11% o gyflog ychwanegol
 • Mae angen gweithluoedd dwyieithog ar gyflogwyr yng Nghymru, gan fod angen darparu gwasanaethau’n ddwyieithog

Tystiolaeth: Welsh speakers 'more likely to get top qualifications and jobs'

Iechyd

 • Mae ymchwil yn dangos bod dwyieithrwydd yn gohirio dechreuad Dementia a symptomau eraill clefyd Alzheimer

Tystiolaeth: Delaying the onset of Alzheimer disease | 'Bilingual people twice as likely to recover from a stroke'

Bywyd

 • Mae siarad dwy iaith yn ehangu eich gorwelion
 • Mae medru’r iaith Gymraeg yn rhoi mynediad i agweddau helaeth ar ddiwylliant, hanes a hunaniaeth Cymru
 • Mae medru’r Gymraeg yn allwedd i fywyd cymunedol cyfoethog
 • Mae medru’r Gymraeg yn rhoi hunaniaeth gadarn ac ymdeimlad o berthyn
 • Mae medru newid o un iaith i’r llall yn hyderus yn magu hyder a balchder yn yr unigolyn
 • Gall pobl aml-ieithog fod yn fwy goddefgar tuag at ddiwylliannau eraill

Tystiolaeth: Adroddiad ar fanteision dwyieithrwydd 'The Advantages of Bilingualism in Welsh and English' gan Yr Athro Colin Baker

Addysg ac Ysgolion