Prydau ysgol gynradd

Diweddarwyd y dudalen ar: 08/11/2019

Am £2.50 y dydd yn unig, bydd eich plentyn yn cael prif bryd dau gwrs sy'n cynnwys dewis llysieuol a phwdin. Hefyd mae ffrwythau ffres a dŵr yfed ar gael ym mhob ysgol. Mae ein bwydlenni yn dilyn trefn rota 3 wythnos, sy'n cael ei newid ddwywaith y flwyddyn, sef ym mis Mai a mis Hydref, er mwyn caniatáu ar gyfer amrywiant tymhorol.

Rhaid talu Clerc Prydau Ysgol eich ysgol ymlaen llaw am brydau Ysgol. Er hwylustod, gellir talu bob wythnos, bob pythefnos, neu bob tymor, a hynny naill ai trwy siec (yn daladwy i Gyngor Sir Caerfyrddin) neu drwy arian parod. Dros y ddwy flynedd nesaf byddwn yn cyflwyno taliadau ar-lein am brydau ysgol gan ddefnyddio ParentPay. Os yw'ch ysgol yn defnyddio ParentPay, byddwch yn derbyn llythyr yn esbonio sut i actifadu'ch cyfrif. Os ydych yn byw ar aelwyd incwm isel, mae'n bosibl eich bod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim.

Mae ein holl fwydlenni'n cydymffurfio â Rheoliadau Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru) 2013, a ddaeth yn ddeddfwriaeth ym mis Medi 2013. Diben y rheoliadau bwyd hyn yw lleihau'r braster, y siwgr, a'r halen sydd mewn prydau ysgol. Drwy fod yn ofalus a defnyddio cynhwysion sydd â llai o fraster a/neu halen ynddynt a mabwysiadu arferion da megis pobi yn y ffwrn a stemio, gallwn barhau i ddarparu prydau sy'n ffefrynnau traddodiadol megis cinio rhost traddodiadol, cyrri a reis cartref ac amrywiaeth o brydau pasta a phwdinau sy'n cynnwys sbwng a chwstard cartref a phwdin reis.

Addysg ac Ysgolion