Canolbwyntio

Diweddarwyd y dudalen ar: 27/09/2019

Mae gallu plant i ganolbwyntio a chynnal ffocws yn datblygu wrth iddynt dyfu'n hŷn. Mae'n wahanol i bob plentyn. Bydd rhai plant yn ei chael hi'n arbennig o anodd canolbwyntio ar rywbeth, ac yn ymddwyn yn fyrbwyll a/neu'n orfywiog, yn fwy felly na'u ffrindiau. Weithiau gelwir hyn yn Anhwylder Gorfywiogrwydd/Diffyg Canolbwyntio neu AD/HD.

Gall plant sydd ag anawsterau AD/HD wneud y canlynol:

 • Ymddangos fel pe na baent yn gwrando ar beth sy'n cael ei ddweud
 • Cael anhawster cadw trefn arnynt eu hunain
 • Cael bod rhywbeth yn tynnu eu sylw'n hawdd
 • Ymystwyrian
 • Codi o'u sedd a/neu redeg o gwmpas
 • Cael trafferth aros a chymryd tro

Gall fod cysylltiad rhwng y problemau hyn ac anawsterau ymddygiad a chymdeithasol.

Sut bydd ysgol fy mhlentyn yn helpu?

Gall ysgolion helpu drwy wneud y canlynol:

 • Ategu ymddygiad da mewn modd cadarnhaol
 • Cynnal awyrgylch di-gynnwrf
 • Sicrhau bod unrhyw gerydd ac ailgyfeirio yn ymwneud â'r dasg
 • Parchu hunan-barch y plentyn
 • Rhannu tasgau a chyfarwyddiadau yn gamau bach
 • Addysgu a chefnogi sgiliau trefnu
 • Cynnig dewis o wobrwyon

Dylai rhieni a gofalwyr siarad ag ysgol eu plentyn yn y lle cyntaf os bydd ganddynt unrhyw gwestiynau ynghylch gallu eu plentyn i ganolbwyntio neu gynnal ffocws.

Addysg ac Ysgolion