Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/02/2021

Mae'r gallu i gyfathrebu yn sgil hanfodol i blant a phobl ifanc. Mae cyfathrebu'n hanfodol i blant er mwyn:

  • gwneud ffrindiau
  • bod yn hyderus
  • rheoli eu hymddygiad

Mae sgiliau iaith yn sail i bob dysgu gan gynnwys dysgu darllen, ysgrifennu, rhesymu a datrys problemau.

Sut y bydd ysgol fy mhlentyn yn helpu i ddatblygu ei sgiliau iaith?

Mae ysgolion yn dilyn llwybr er mwyn cefnogi pob plentyn i ddatblygu sgiliau Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu effeithiol er mwyn iddynt allu cael mynediad i ddysgu ar lefel briodol ac i gymdeithasu. Gall ysgolion gael cymorth a chefnogaeth os oes gan blentyn neu grŵp o blant anghenion mwy manwl.

Yn Sir Gaerfyrddin, mae pob plentyn yn cael ei sgrinio pan fyddant yn mynd i'r ysgol am y tro cyntaf er mwyn darganfod a oes ganddynt unrhyw anghenion lleferydd, iaith neu gyfathrebu. Mae rhaglen ChATT Sir Gaerfyrddin yn cael ei defnyddio er mwyn cefnogi plant i ddatblygu eu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Os oes gan blentyn anghenion mwy cymhleth neu ddifrifol, mae'n bosibl y bydd ysgolion yn ei gyfeirio/chyfeirio at y Fforwm Cyfathrebu, tîm aml-asiantaeth arbenigol. Bydd y Fforwm yn cynghori ysgol ynghylch y cymorth gorau ar gyfer y plentyn.

Mae Gwasanaeth Cefnogi Cyfarthrebu Sir Gaerfyrddin yn gweithio'n agos gyda'r Gwasanaeth Therapi Iaith a Lleferydd o'r Ymddiriedolaeth Iechyd. Maent yn datblygu pecynnau cymorth gyda'i gilydd er mwyn helpu i fynd i'r afael ag arwyddion cynnar o anawsterau a chefnogi plant sydd ag anghenion cymhleth o ran lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Dylai rhieni a gofalwyr siarad ag ysgol eu plentyn yn gyntaf os bydd ganddynt unrhyw gwestiynau ynghylch datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu eu plentyn.

Athrawes Ymgynghorol: Emma Griffiths, e-bost: EGriffiths@sirgar.gov.uk

Gellir cael rhagor o wybodaeth drwy'r gwefannau/dogfennau canlynol:

Addysg ac Ysgolion