Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/02/2024

Mae'r gallu i gyfathrebu yn sgil hanfodol i bob plentyn a pherson ifanc. Mae cyfathrebu'n hanfodol i blant a phobl ifanc:

  • gwneud ffrindiau
  • bod yn hyderus
  • rheoli eu hymddygiad

Sgiliau iaith yw sail yr holl ddysgu, gan gynnwys dysgu darllen, ysgrifennu, rhesymu a datrys problemau.

Sut bydd yr ysgol yn helpu?

Mae ysgolion yn dilyn llwybr i gefnogi pob plentyn i ddatblygu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu effeithiol fel y gallant fanteisio ar ddysgu ar lefel briodol a chymdeithasu. Gall ysgolion gael gafael ar gymorth a chefnogaeth os oes gan blentyn neu grŵp o blant anghenion manylach.

Caiff pob plentyn ei sgrinio pan fyddant yn mynd i'r ysgol, i gael gwybod a oes ganddynt unrhyw anghenion lleferydd, iaith neu gyfathrebu. Defnyddir rhaglen ChATT (Offeryn Addysgu Asesu Plant) Sir Gaerfyrddin i gefnogi plant i ddatblygu eu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Os oes gan blentyn anghenion mwy difrifol neu gymhleth, gall yr ysgol gyfeirio at y Fforwm Cyfathrebu, sy’n dîm arbenigol amlasiantaethol. Bydd y Fforwm yn cynghori'r ysgol ar y gefnogaeth orau i'r plentyn.

Mae Gwasanaeth Cymorth Cyfathrebu Sir Gaerfyrddin yn gweithio'n agos gyda gwasanaethau Therapi Iaith a Lleferydd y Bwrdd Iechyd. Byddant yn datblygu pecynnau cymorth gyda'i gilydd i helpu i fynd i'r afael ag arwyddion cynnar o anawsterau ac yn cefnogi plant ag anawsterau lleferydd, iaith a chyfathrebu cymhleth.

Dylai plant, pobl ifanc, rhieni neu ofalwyr siarad â'r ysgol i ddechrau os oes ganddynt unrhyw gwestiynau am sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu'r dysgwyr.

Bydd plant a phobl ifanc yn cael eu cefnogi mewn gwahanol ffyrdd yn ôl eu hanghenion yn yr ystafell ddosbarth. Efallai y bydd angen iddynt weithio mewn grwpiau bach, weithiau gyda chynorthwyydd addysgu i gefnogi anghenion neu i helpu i nodi angen. Bydd rhai plant a phobl ifanc sydd angen cymorth ychwanegol yn cael eu nodi fel rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol drwy broses gwneud penderfyniadau.

Athrawes Ymgynghorol: Emma Griffiths, e-bost: EGriffiths@sirgar.gov.uk

Gellir cael rhagor o wybodaeth drwy'r gwefannau/dogfennau canlynol:

Addysg ac Ysgolion