Y gallu i ddysgu

Diweddarwyd y dudalen ar: 27/09/2019

Mae plant yn dysgu ar wahanol raddfeydd ac mae pob unigolyn yn unigryw. Mae gennym ni i gyd wahanol gryfderau a gwendidau o ran dysgu. Bydd rhai plant yn cael llawer mwy o anhawster na'u ffrindiau wrth ddysgu. Os bydd plant dair blynedd neu'n fwy ar ei hôl hi o ran y lefelau disgwyliedig, ar ôl i athrawon roi cynnig ar wahanol ffyrdd o helpu, gellir galw hyn yn Anawsterau Dysgu Cymedrol neu Anawsterau Dysgu Cyffredinol.

Bydd plant ag Anawsterau Dysgu Cymedrol yn cael problemau o bosib o ran y canlynol:

 • Sgiliau sylfaenol o ran llythrennedd
 • Sgiliau sylfaenol o ran rhifedd
 • Deall cysyniadau newydd
 • Sgiliau gwrando/rhoi sylw
 • Rhoi'r hyn y maent yn ei wybod ar waith mewn sefyllfaoedd eraill

Yn aml bydd ganddynt ddiffyg hunan-barch, diffyg canolbwyntio a diffyg cymhelliant. Efallai y byddant yn gwrthod rhoi cynnig ar waith newydd oherwydd iddynt gredu y byddant yn methu cyn dechrau. Mae angen cymorth arnynt i gael mynediad i'r cwricwlwm.

Sut y bydd ysgol fy mhlentyn yn helpu?

Gall ysgolion helpu plant ag Anawsterau Dysgu Cymedrol drwy:

 • Gwahaniaethu tasgau - eu gwneud yn symlach
 • Cynnig gwahanol ffyrdd o gofnodi gwybodaeth, megis lluniau â labeli, diagramau neu siartiau llif
 • Gweithgareddau amlsynnwyr
 • Rhannu dysgu'n gamau bach
 • Helpu plant i drefnu eu gwaith ysgrifenedig drwy ddefnyddio fframiau ysgrifennu
 • Caniatáu rhagor o amser i gyflawni tasgau
 • Cadw cyfarwyddiadau'n fyr ac yn glir
 • Canmol cyflawniadau

Bydd rhai plant yn dysgu gyda chynorthwyydd addysgu - cyn gwers, yn ystod gwers neu ar ddiwedd gwers. Dylid annog plant i weithio'n annibynnol lle bynnag y bo modd.

Dylai rhieni a gofalwyr siarad ag ysgol eu plentyn yn gyntaf os bydd ganddynt unrhyw gwestiynau ynghylch gallu eu plentyn i ddysgu.

Athrawes Ymgynghorol: Steve Campbell 01267 246466

Addysg ac Ysgolion