Cwestiynau Cyffredin Cludiant Ysgol

Diweddarwyd y dudalen ar: 18/05/2022

Fydd ein cwestiynau cyffredin yn helpu ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am chludiant ysgol.

Timetables are available to view on our website. Once you have received your travel pass, please make sure that the stopping details shown are correct, as bus / taxi drivers will only be able to pick up and drop off pupils at the locations shown on the travel passes, and at the points shown on the timetables.

Pupils who are starting at a new school need to re-apply as a matter of urgency.

College students need to apply for transport via their college - not through the council.

Yes, it is important that families who have changed address re-apply as soon as possible.

Please email publictransport@carmarthenshire.gov.uk with pupil name, date of birth, address and full details on the error.

Please email publictransport@carmarthenshire.gov.uk with pupil name, date of birth, address and confirming your return to sixth form.

Pupils who are starting at a new school also need to re-apply as a matter of urgency.

If parents do not intend to make use of a free school transport place for their child they should contact learnertravel@carmarthenshire.gov.uk providing the name, date of birth and child’s school.

Nid yw'r broses ymgeisio wedi newid. Gallwch gyflwyno cais ar-lein.

Mae amserlen ar gael i'w gweld ar ein gwefan. Pan fyddwch wedi derbyn eich cerdyn teithio, gwnewch yn siŵr bod y manylion stopio a nodir yn gywir, gan y bydd gyrwyr bysiau a thacsis dim ond yn gallu casglu a gollwng disgyblion o'r lleoliadau a nodir ar y cerdyn teithio, ac yn y mannau a nodir ar yr amserlenni.

Mae angen i ddisgyblion sy'n cychwyn mewn ysgol newydd ail-ymgeisio ar frys.

Mae angen i fyfyrwyr coleg wneud cais am gludiant trwy eu coleg - nid trwy'r cyngor.

Oes, mae'n bwysig bod teuluoedd sydd wedi newid cyfeiriad i ail-ymgeisio cyn gynted â phosibl.

Anfonwch e-bost i trafnidiaethgyhoeddus@sirgar.gov.uk gan nodi enw'r disgybl, dyddiad geni, cyfeiriad a manylion llawn y gwall.

Anfonwch e-bost i trafnidiaethgyhoeddus@sirgar.gov.uk gan nodi enw'r disgybl, dyddiad geni, cyfeiriad a chadarnhau eich bod yn dychwelyd i'r chweched dosbarth.

Os nad yw rhieni'n bwriadu defnyddio'r cludiant am ddim i'r ysgol ar gyfer eu plentyn dylent gysylltu â TeithioDysgwyr@sirgar.gov.uk gan ddarparu enw, dyddiad geni ac ysgol y plentyn.

Llwythwch mwy

Addysg ac Ysgolion