Newid ysgolion

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/03/2024

Nid yw newid ysgol yn benderfyniad y dylid ei wneud yn ysgafn. Gallai unrhyw newid ysgol yn ystod tymor gael effaith ddrwg ar addysg eich plentyn. Os penderfynwch symud eich plentyn i ysgol arall yn ystod y flwyddyn ysgol, rydym yn argymell eich bod yn trafod hyn gyda’r pennaeth yn eich ysgol bresennol. Yn aml gall sgwrs syml ddatrys problemau a rhoi cyfle o leiaf i’r ysgol i fod yn ymwybodol o unrhyw broblemau. 

Os ydych yn dal i deimlo mai dyma’r penderfyniad iawn i’ch plentyn, mae RHAID hefyd ichi siarad â phennaeth yr ysgol yr ydych yn dymuno symud iddi ac egluro’r penderfyniad fel y gallan nhw ddarparu cymorth os oes angen.

Rydym yn argymell ichi beidio â thynnu eich plentyn o’i ysgol bresennol nes bydd yr ysgol newydd wedi cynnig lle ichi. Rydym yn sylweddoli nad yw hyn wastad yn bosib ond mae’n holl bwysig er mwyn tarfu cyn lleied â phosib ar addysg eich plentyn. Gall gymryd hyd at fis i brosesu’ch cais ac, os gwrthodir lle mewn ysgol ichi a bod angen ichi apelio, gallai hyn gymryd 6 wythnos arall.

Os oes angen help arnoch i wneud y cais, cysylltwch â’ch ysgol leol. Os ydych yn gwneud cais am ysgol y tu allan i’r sir, cysylltwch â’r Awdurdod Lleol perthnasol.

Dod o hyd i ysgol.

Dim ond ceisiadau ar gyfer ysgolion Sir Gaerfyrddin rydyn ni’n eu derbyn a dim ond ar-lein y gallwch wneud cais. Bydd angen ichi ddarparu’r wybodaeth ganlynol:

  • Enw a chyfeiriad y rhiant/gwarcheidwad *
  • E-bost y rhiant/gwarcheidwad **
  • Enw’r plentyn, ei gyfeiriad a’i ddyddiad geni
  • Eich dewis ysgol – gallwch ddewis hyd at dair ysgol, mewn trefn blaenoriaeth
  • Dyddiad cychwyn rydych yn ei ffafrio (efallai nad hwn fydd yr union ddyddiad cychwyn, bydd angen ichi drafod hyn gyda’r ysgol)
  • Manylion cyswllt ar gyfer y gweithiwr cymdeithasol a’r awdurdod lleol os yw eich plentyn yn cael neu erioed wedi cael ei faethu neu fabwysiadu.

Rhaid i unrhyw un â chyfrifoldeb rhiant gytuno â’r cais hwn cyn ichi ei gyflwyno.
** Os nad oes gennych gyfeiriad e-bost ni allwch wneud cais ar-lein. Ewch i’ch ysgol leol a byddan nhw’n eich helpu gyda’ch cais.

Byddwch yn cael cydnabyddiaeth dros yr e-bost lle gallwch hefyd argraffu copi o’ch cais. Bydd unrhyw ohebiaeth am eich cais yn cael ei hanfon dros yr e-bost.

Os cynigir lle ichi rhaid ichi dderbyn neu gwrthod y lle a gynigiwyd erbyn y dyddiad nodir yn yr e-bost. Os na wnewch chi hynny efallai y caiff y lle ei gymryd oddi arnoch.

Unwaith yr ydych wedi derbyn lle eich plentyn, RHAID ichi gysylltu â’r ysgol i gytuno ar ddyddiad cychwyn.

Mae gennych hawl i apelio (ac eithrio am leoedd meithrin i blant 3 oed). Dylech nodi, fodd bynnag, mai dim ond os yw’r flwyddyn rydych chi’n gwneud cais amdani yn llawn y byddwn yn gwrthod lle i’ch plentyn.  Mi fydd yn rhaid i chi hefyd ein hysbysu yn ysgrifenedig os ydych am i enw'ch plentyn gael ei gadw ar restr aros tan 30 Medi ac, os daw lle ar gael, byddwn yn rhoi gwybod i chi. 

Gwneud cais am lle ysgol

Addysg ac Ysgolion