Darllen ac ysgrifennu

Diweddarwyd y dudalen ar: 21/01/2021

  • Mae plant yn dysgu darllen ac ysgrifennu ar wahanol raddfeydd. Bydd rhai plant yn cael problemau penodol â darllen ac ysgrifennu. Gall hyn effeithio ar eu dysgu cyffredinol. Weithiau gelwir hyn yn 'Dyslecsia.'
  • Anhawster dysgu yw Dyslecsia sydd fel arfer yn effeithio ar y sgiliau sydd ynghlwm wrth ddarllen a sillafu geiriau'n gywir ac yn rhugl.
  • Yn ogystal, gall effeithio ar leferydd ac iaith, cydsymudiad echddygol, sgiliau cyfrif pen, sgiliau canolbwyntio a threfniadaeth bersonol.

Sut y bydd ysgol fy mhlentyn yn helpu i ddatblygu ei sgiliau darllen ac ysgrifennu?

  • Bydd gwaith dosbarth yn cael ei wahaniaethu er mwyn i blant gael dysgu a chwblhau tasgau ar eu cyflymder eu hunain.
  • Mae cefnogaeth dda yn cynnwys partneriaeth - â phlant, rhieni, athrawon, cynorthwywyr addysgu a gweithwyr proffesiynol eraill.
  • Mae angen i addysgu ganolbwyntio ar y dysgwr gan gynnwys y plentyn yn y broses o gynllunio a darparu er mwyn diwallu ei anghenion/hanghenion.
  • Yn y blynyddoedd cynnar, yn y Cyfnod Sylfaen, mae plant yn dysgu drwy'r iaith lafar. Mae ChATT (Pecyn Cymorth Asesu ac Addysgu Plant Sir Gaerfyrddin) yn helpu i ddarganfod a oes gan blant broblemau lleferydd ac iaith, sy'n gallu bod yn gysylltiedig â dyslecsia.

Os oes gan blant broblemau mwy hirdymor, mae'n bosibl y bydd yr ysgol yn gofyn am gyngor a chymorth gan athro/athrawes ymgynghorol. Mae'n bosibl y byddant yn awgrymu rhaglen er mwyn i'ch plentyn ei dilyn am ran o'r dydd a hynny weithiau mewn grwpiau bach neu weithiau ar sail un-i-un.

Dylai rhieni a gofalwyr siarad ag ysgol eu plentyn yn gyntaf o ran unrhyw gwestiynau sydd ganddynt ynghylch dysgu darllen ac ysgrifennu.

Athrawes Ymgynghorol: Viv Thomas 01267 246460.

 

Addysg ac Ysgolion