Anawsterau Dysgu Difrifol

Diweddarwyd y dudalen ar: 21/01/2021

Mae gan rai plant anawsterau dysgu difrifol, sy'n golygu bod ganddynt broblemau sylweddol o ran deallusrwydd a gwybyddiaeth. Mae'n bosibl y bydd angen llawer o gymorth arnynt ym mhob elfen o'u bywydau, gan gynnwys yr ysgol. Hefyd mae'n bosibl y byddant yn cael anawsterau o ran symudedd, cydsymud, a chyfathrebu. Efallai fod gan rai plant anableddau synhwyraidd neu gorfforol, anghenion iechyd cymhleth neu broblemau iechyd meddwl.

Mae angen i blant ag anawsterau dysgu difrifol neu anawsterau dysgu dwys a lluosog gael eu dysgu ar lefel sy'n briodol iddynt. Mae angen digon o gyfleoedd arnynt i ailadrodd profiadau sy'n canolbwyntio ar ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu, synhwyraidd a chorfforol ac sy'n rhoi sylw i'w hanghenion cymhleth o ran iechyd meddwl ac o ran iechyd y corff.

Sut y bydd ysgol fy mhlentyn yn helpu?

Fel arfer mae plant ag anawsterau dysgu difrifol yn mynd i ysgol arbennig neu sefydliad arbenigol. Dylent wneud cynnydd yn yr ysgol. Yn aml mae'r cynnydd hwn o dan Lefel 1 o'r Cwricwlwm Cenedlaethol, a chaiff ei fesur drwy ddefnyddio system o'r enw Ar Drywydd Dysgu. Bydd ganddynt Ddatganiad Anghenion Addysgol neu Gynllun Datblygu Unigol, sy'n pennu targedau iddynt ac yn nodi sut y cânt eu cyrraedd (gweler "Beth yw fy hawliau?").

Dylai rhieni a gofalwyr fod ynghlwm wrth gynllunio a diwallu anghenion y plentyn. Er y bydd cynnydd yn cael ei fonitro'n barhaus, dylid adolygu cynlluniau'n rheolaidd - bob blwyddyn o leiaf.

Athro Ymgynghorol: Steve Campbell 01267 246466.

Addysg ac Ysgolion