Grant cychwyn busnes

7. Ymgeisio ac Asesu

Bydd yr holl geisiadau wedi'u cwblhau yn cael eu hystyried ar sail y cyntaf i'r felin nes bydd y gronfa wedi'i ddyrannu'n llawn.

Bydd pob cais yn cael ei asesu yn erbyn allbynnau a chanlyniadau'r prosiect grant, h.y. 

 • Gwerth am arian / grant fesul swydd a grëwyd cymhareb a buddsoddiad yn y sector preifat a drosolwyd gan y grant yn ogystal â hyfywedd y cynllun busnes i gefnogi'r cynlluniau twf cychwynnol a chynaliadwy.
 • Nifer y swyddi a grëwyd,
 • Nifer y busnesau sy'n mabwysiadu gwasanaethau neu gynhyrchion newydd
 • Nifer y busnesau sy'n cymryd rhan mewn marchnadoedd newydd
 • Nifer y busnesau sy’n mabwysiadu technolegau neu brosesau newydd
 • Gwell cynhyrchiant
 • Y&D
 • Cynyddu nifer y Mentrau Bach a Chanolig gweithredol
 • Cynhyrchion newydd i’r farchnad

Mae'r Awdurdod Lleol wedi ymrwymo i ddod yn sero carbon net erbyn 2030 ac mae'n awyddus i hyrwyddo arferion busnes cynaliadwy trwy ei raglenni cyllido. Fel rhan o'r cais gofynnir ichi sut mae'ch busnes yn dangos ymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy ac yn ymrwymo i Addewid Twf Gwyrdd Llywodraeth Cymru. Addewid Twf Gwyrdd | Busnes Cymru (gov.wales)

I ddechrau mae'n ofynnol i ymgeisydd gyflwyno mynegiant o ddiddordeb: growth-grant-eoi-welsh.docx (live.com) Bydd y mynegiad o ddiddordeb wedyn yn cael ei asesu at ddibenion cymhwysedd ac os caiff ei gymeradwyo gwahoddir chi i gyflwyno cais llawn.

Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau a dychwelyd yr eitemau canlynol:

 • Ffurflen Gais wedi'i gwblhau'n llawn
 • Cynllun Busnes (Dylai'r cynllun busnes gynnwys adran ar sut mae'r busnes yn gweithredu arferion busnes cynaliadwy)
 • Rhagolygon 2 blynedd (llif arian)
 • Dyfyniadau ysgrifenedig ffurfiol ar gyfer yr eitemau sydd wedi’u cynnwys yn y cais
 • Dyfynbrisiau Ysgrifenedig (gweler isod am ganllawiau caffael)
 • Dyfyniadau Ysgrifenedig (gweler isod am arweiniad
 • Safonau'r iaith Gymraeg- gweler canllawiau pellach isod

Polisi Amgylcheddol / Cynaladwyedd - Bydd angen i ymgeiswyr amlinellu'r ffyrdd y mae'r busnes wedi ymrwymo i leihau ei effaith ar yr amgylchedd

Dylid nodi mai grant disgresiwn yw  Cronfa Ffyniant Gyffredin Grant Cychwyn Busnes Sir Gaerfyrddin ac mae'n amodol ar gymeradwyaeth gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Bydd pob cais yn cael ei asesu gan banel sy'n cyfarfod yn fisol i ystyried ceisiadau.

Noder - Bydd angen i’r ceisiadau bod yn hollol barod cyn iddynt  gael eu cyflwyno i'r panel, felly rhaid cadarnhau gofynion hanfodol megis ariannu cyfatebol, caniatâd cynllunio (lle bo hynny'n berthnasol), ayyb cyn y bydd y tîm grant yn paratoi'r cais i'w ystyried yn y panel.

Bydd eithriadau i'r amodau hyn yn cael eu hystyried fesul achos