Grant cychwyn busnes

9. Safonau’r Gymraeg

Mae Hysbysiad Cydymffurfio Safonau'r Gymraeg gosod gofyniad statudol ar y Cyngor i sicrhau bod y grantiau a ddyfernir ganddo yn cael effeithiau positif ar gyfleoedd i bersonau ddefnyddio’r Gymraeg, a pheidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg;

Er mwyn bodloni'r gofynion yma rhaid i chi wneud pob ymdrech i wneud yr isod:

Mantais busnes i ddefnyddio'r Gymraeg (llyw.cymru)

Mae rhai enghreifftiau o'r ddarpariaeth yn unol â'r Safonau i'w gweld yn Atodiad 2.

Bydd disgwyl i ymgeiswyr nodi eu hymrwymiadau i’r Gymraeg wrth iddynt ateb y cwestiynau am y Gymraeg ar y ffurflen gais ac, wedi iddynt gael eu cytuno gyda'r swyddog grant, fe fyddant yn cael eu gosod fel amodau a thelerau i’r ymgeisydd llwyddiannus.