Grant cychwyn busnes

1. Cyflwyniad

Mae'r grantiau busnes hyn wedi'u rhewi ar hyn o bryd wrth i ni brosesu ceisiadau cyfredol. Ymdrinnir â'r ceisiadau ar sail y cyntaf i'r felin. Os bydd cyllid ychwanegol ar gael, gall y cronfeydd hyn ailagor – cadwch lygad ar y dudalen hon i gael y wybodaeth ddiweddaraf neu gofynnwch am gael hysbysiad drwy anfon e-bost at businessfund@sirgar.gov.uk

Os ydych chi'n ystyried cychwyn busnes newydd, gallech fod yn gymwys i gael y grant cychwyn busnes. Gall y grant hwn helpu gyda chostau sefydlu fel offer, gosodion a ffitiadau, caledwedd TG, meddalwedd arbenigol, hyfforddiant a mwy.

Ni all eich busnes fod wedi dechrau masnachu i fod yn gymwys ar gyfer y grant hwn. Rhaid i'ch cynnig busnes fod wedi'i leoli yn Sir Gaerfyrddin a chreu o leiaf un swydd. Gall hyn fod yn berchennog ar y busnes. Cyn i chi wneud cais, darllenwch yr holl ganllawiau yn yr adran hon o'n gwefan sy'n egluro'n fanwl delerau'r grant, meini prawf cymhwysedd, yr hyn y gallwch ac na allwch ddefnyddio'r grant ar ei gyfer a'r broses ymgeisio / hawlio.

Grant dewisol yw hwn ac fe'i dyfernir ar sail y cyntaf i'r felin. Bydd yn parhau ar agor nes bod yr holl arian wedi'i ddyrannu'n llawn. 

 Os ydych eisoes wedi dechrau masnachu a bod angen cymorth ariannol arnoch i ddatblygu eich busnes ymhellach, gallech fod yn gymwys i gael cymorth gan y Grant tyfu ac adfer busnes.

Gwnewch nodyn o’r dudalen hon a dilynwch ni ar Twitter a Facebook i gael y diweddaraf.