Grant cychwyn busnes

1. Cyflwyniad

Fel rhan o'u hymrwymiad parhaus i ddatblygu economaidd a chefnogi busnesau mae cyngor Sir Caerfyrddin yn darparu Grant Cychwyn Busnes Sir Gâr a ariennir gan Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraethau'r DU.

Nod yr ymyrraeth grant yw cryfhau ecosystemau entrepreneuraidd lleol a chefnogi busnesau ar bob cam o'u datblygiad i ddechrau, cynnal, tyfu, ac arloesi, gan gynnwys trwy rwydweithiau lleol.

Nod y Gronfa Gychwyn yw cefnogi creu busnesau newydd yn y sir, gan arwain yn uniongyrchol at greu swyddi, gan wella'r economi leol yn uniongyrchol.

Cynllun grant busnes fydd y Gronfa, a fydd yn cynnwys cefnogaeth at brosiectau gwariant cyfalaf a gwariant refeniw arbenigol (heb gynnwys costau rhedeg parhaus), lle mae swyddi newydd yn cael eu creu a/neu eu diogelu oherwydd y cymorth ariannol.

Mae manylion y canllawiau ymgeisio ar ffurf drafft a gallent gael eu newid.