Grant cychwyn busnes

6. Offer ail-law

Mae costau prynu offer ail-law yn gymwys am grant o dan yr amodau canlynol:-

  • Rhaid i werthwr yr offer lunio datganiad yn nodi o ble y daeth, a chadarnhau nad ydynt ar unrhyw adeg yn ystod y saith mlynedd flaenorol wedi cael eu prynu â chymorth grantiau cenedlaethol neu Ewropeaidd;
  • Rhaid i bris yr offer beidio â bod yn fwy na'u gwerth ar y farchnad a rhaid iddo fod yn llai na chost offer newydd tebyg a
  • Rhaid i'r offer fod â'r nodweddion technegol sy'n angenrheidiol i weithredu a rhaid i'r offer gydymffurfio â'r safonau sy'n arferol ac yn berthnasol (e.e. Iechyd a Diogelwch)