Grant cychwyn busnes

3. Cymhwysedd

Ariennir Grant Cychwyn Busnes Sir Gaerfyrddin gan Lywodraeth y DU drwy'r Gronfa Ffyniant Gyffredin a'i ddarparu gan Gyngor Sir Caerfyrddin ac oherwydd hynny dim ond ar gyfer gwneud cais i grwpiau neu unigolion sydd â chynigion i fusnesau newydd hyfyw gael eu lleoli o fewn Sir Gaerfyrddin y bydd yn gweithredu o fewn neu wasanaethu un o'r sectorau cymwys. Dim ond ar gyfer busnesau prestart (sydd ddim yn masnachu eto) y mae'r grant ar gael ar gyfer busnesau prestart (sydd ddim yn masnachu eto)

Bydd y grant ar agor ar gyfer ymgeisio rhwng mis Mawrth 2023 ac Awst 2024 neu hyd nes y bydd y gronfa wedi'i dyrannu'n llawn.

Mae cymorth wedi'i anelu'n bennaf at fusnesau newydd i fod yn gweithredu yn y sectorau twf a sylfaen canlynol:

 • Deunyddiau uwch a Gweithgynhyrchu;
 • Adeiladu;
 • Diwydiannau Creadigol;
 • Ynni a'r Amgylchedd;
 • Gwasanaethau Cyllid a Phroffesiynol;
 • Technoleg Gwybodaeth a Thelathrebu;
 • Gwyddorau Bywyd;
 • Bwydydd a Diodydd;
 • Twristiaeth
 • Adwerthu
 • Gofal

Fodd bynnag, caiff ceisiadau eu hystyried fesul achos gan ddibynnu ar eu cyfraniadau a'u gwerth posibl i'r economi leol, e.e. creu swyddi yng nghanol trefi, ardaloedd gwledig, cyswllt â phrosiectau strategol allweddol megis Yr Egin a Pentre Awel sef Phentref Llesiant Llanelli.

Fodd bynnag, nid yw'r sectorau canlynol yn gymwys i gael cymorth: - cynhyrchu amaethyddol sylfaenol, coedwigaeth, dyframaethu, pysgota a gwasanaethau statudol, e.e. iechyd ac addysg sylfaenol

Rhaid prynu a hawlio'r holl wariant sy'n gysylltiedig â'r grant o fewn 4 mis i ddyddiad y llythyr cymeradwyo neu ddim hwyrach na 30 Medi 2024, pa un bynnag sydd gynharaf. Ni fydd estyniadau yn cael eu rhoi am gyflwyno ceisiadau.

Rhaid creu'r busnes arfaethedig a'r swyddi cysylltiedig o fewn 6 mis i daliad terfynol y grant neu 30 Tachwedd 2024 pa un bynnag fydd y cynharaf. Bydd y gwaith o fonitro'r busnes a'r swyddi a grëwyd yn digwydd a bydd angen tystiolaeth. Gallai methu â chyflawni'r allbynnau ymroddedig arwain at y crafangau yn ôl o gronfeydd grant.