Trawsnewid Trefi

4. Yr hyn y gallwch ddefnyddio'r grant ar ei gyfer

Os caiff eich mynegiant o ddiddordeb ei gymeradwyo a gofynnir i chi gyflwyno cais llawn gallwch wneud cais am gyllid i dalu costau sy'n cynnwys:

Gwelliannau i eiddo masnachol

Gall gwaith allanol i'r adeilad gynnwys gwaith yr ystyrir ei fod yn angenrheidiol ar gyfer uniondeb strwythurol yr eiddo. Gallai'r eitemau gynnwys: 

 • Blaen siopau;
 • Arwyddion dwyieithog;
 • Ffenestri a drysau;
 • Goleuadau allanol;
 • Toeau a simneiau;
 • Cafnau a pheipiau dŵr glaw;
 • Rendro, glanhau cerrig ac atgyweirio, ail-bwyntio; a 
 • Gwaith strwythurol.

Gall gwaith mewnol i'r adeilad gynnwys yr holl waith, yn waith gweladwy neu strwythurol, sy'n angenrheidiol er mwyn cwblhau'r prosiect i ofynion Rheoliadau Adeiladu. Gallai hyn gynnwys:

 • Ffenestri a drysau;
 • Gwneud gwelliannau o ran mynediad;
 • Waliau, nenfydau, goleuadau;
 • Mesurau effeithlonrwydd ynni pan gânt eu cynnwys fel rhan o'r cynllun cyffredinol;
 • Cyfleustodau a gwasanaethau, gan gynnwys gwresogi;
 • Cyfleusterau llesiant (e.e. cyfleusterau ystafell ymolchi a glanhau hanfodol yn unig); a
 • Gwaith strwythurol

Gwelliannau i flaen siopau

Gallwch wneud cais am gyllid ar gyfer gwelliannau allanol i flaen siopau lle nad oes angen gwaith addasu neu ailddatblygu mewnol.

Seilwaith Gwyrdd

 • Waliau Gwyrdd
 • Toeau Gwyrdd
 • Gerddi Glaw
 • Parciau 'Poced'

Ni fydd y cyllid hwn yn cyfrannu at gostau cynnal a chadw parhaus yn y blynyddoedd ariannol i ddod.

Creu ardaloedd masnachu awyr agored yng nghanol trefi

Darparu seddi awyr agored, blychau plannu blodau, gorchuddion, mannau gweini a chanopïau wrth adeiladau.

Trefi digidol - Seilwaith digidol

Darparu eitemau cyfalaf i gefnogi rhwydweithiau dadansoddi Wi-Fi a LoraWan.

Datblygu mannau cyhoeddus yng nghanol y dref

Gallwch wneud cais am arian i gwblhau gwelliannau i amgylchfyd cyhoeddus ar raddfa fach lle maent yn cyd-fynd â gweithgarwch adfywio yng nghanol trefi. Bydd angen i ni weld effaith gymdeithasol ac economaidd amlwg gan gynnwys:

 • Symud neu ostwng cyrbau ar gyfer mynediad a gadael.
 • Ehangu palmentydd i ddarparu mannau eistedd yn yr awyr agored ac ardaloedd amwynder.
 • Blychau plannu blodau a sgriniau parhaol.

Marchnadoedd canol tref

 • Darparu cyflenwadau trydan parhaol i alluogi marchnadoedd i fasnachu.
 • Caffael stondinau a llwyfannau masnachu.

Bydd y grant hwn ar agor ar gyfer ceisiadau tan 20 Ebrill 2022. Gwnewch nodyn o’r dudalen hon a dilynwch ni ar Twitter a Facebook i gael y diweddaraf.