Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Diweddarwyd y dudalen ar: 23/02/2018

Mae Deddf Trosedd ac Anhrefn (1998) yn diffinio ymddygiad gwrthgymdeithasol fel "acting in a manner that causes or is likely to cause harassment, alarm or distress to one or more persons not of the same household as (the complainant)". Gall ymddygiad gwrthgymdeithasol gynnwys amryw o weithgareddau fel aflonyddu, difrodi eiddo, fandaliaeth, ymddygiad meddw ac afreolus a niwsans sŵn. Does dim dwywaith fod ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gwneud bywyd yn boen i lawer iawn o bobl yn ein cymuned. Gall fod yn anodd mynd i'r afael ag ef, ond mae’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yn benderfynol o roi blaenoriaeth i'r maes hanfodol bwysig hwn.

Mae enghreifftiau o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cynnwys niwsans sŵn, aflonyddu, tipio anghyfreithlon, camddefnyddio alcohol, masnachu anghyfreithlon, digwyddiadau casineb a hiliol, camddefnyddio sylweddau, ymddygiad treisiol, graffiti, cerbydau gadawedig, sbwriel, a baw cŵn. Os hoffech wneud cwyn am Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, dylech gysylltu â'r asiantaeth berthnasol fel yr Heddlu neu un o adrannau'r Cyngor. Os yw'r canlynol yn effeithio arnoch, cysylltwch â Heddlu Dyfed-Powys drwy ffonio 101 (rhif ar gyfer argyfyngau'n unig yw 999):

  • Ymddygiad troseddol
  • Trais yn y cartref
  • Trosedd casineb
  • Aflonyddu

Mae sut fyddwn yn delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a'r pwerau sydd ar gael yn sicrhau bod y dioddefwr sydd wrth galon yr ymateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol a bod gan weithwyr proffesiynol yr hyblygrwydd sydd ei angen i ddelio â'r lliaws gwahanol sefyllfaoedd sy'n dod yn sgil ASB.

Sbardun Cymunedol

Yn ogystal â phwerau newydd, roedd y diwygiad yn 2014 yn cynnwys cyflwyno mesur newydd sy'n cael ei alw'n ‘Sbardun Cymunedol'. Mae'r Sbardun Cymunedol yn rhoi'r gallu i ddioddefwyr i wneud asiantaethau statudol roi cyfrif am sut maent wedi delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Nid oes modd defnyddio'r Sbardun Cymunedol cyn cyrraedd y trothwy. Y trothwy yn Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys yw:

  • Os yw unigolyn wedi hysbysu ymddygiad gwrthgymdeithasol i'r cyngor, yr heddlu a/neu landlord cymdeithasol cofrestredig dair gwaith ynghylch digwyddiadau ar wahân yn y chwe mis diwethaf; neu
  • Os yw pump o unigolion yn y gymuned leol wedi hysbysu digwyddiadau tebyg o ymddygiad gwrthgymdeithasol ar wahân i'r cyngor, yr heddlu a/neu landlord cymdeithasol cofrestredig yn y chwe mis diwethaf, a'u bod yn ystyried na chymrwyd camau; neu
  • Os yw unigolyn wedi hysbysu un digwyddiad neu drosedd wedi'i gymell gan gasineb* yn y tri mis diwethaf i'r cyngor, yr heddlu a/neu landlord cymdeithasol cofrestredig ac na chymrwyd camau.

Gall unrhyw un ddefnyddio'r Sbardun Cymunedol ar ran dioddefwr, er enghraifft aelod o'r teulu, cyfaill, gofalwr, cynghorydd, Aelod o Gynulliad Cymru, Aelod Seneddol neu weithiwr proffesiynol arall, yn ogystal â'r dioddefwr. Bwriad hyn yw sicrhau bod holl ddioddefwyr yn gallu defnyddio'r Sbardun Cymunedol.  Fodd bynnag, dylai bwy bynnag sy'n defnyddio'r Sbardun Cymunedol ar ran dioddefwr ofyn am ganiatâd y dioddefwr.  Fe all rhywun o unrhyw oed ddefnyddio'r Sbardun Cymunedol. I ofyn am Sbardun Cymunedol ffoniwch Heddlu Dyfed Powys ar 101 i gael ffurflen gais.

Pan fydd cais i ddefnyddio'r Sbardun Cymunedol yn cael ei dderbyn, bydd asiantaethau'n penderfynu a gyrhaeddwyd y trothwy ac yn cyfleu hyn i'r dioddefwr. Os cyrhaeddir y trothwy, bydd asiantaethau partner yn cynnal adolygiad achos ac yn rhannu gwybodaeth gysylltiedig â'r achos, yn adolygu pa gamau a gymrwyd o'r blaen ac yn penderfynu a oes modd cymryd camau ychwanegol.

Bydd hysbysiad a fu cais yn llwyddiannus neu beidio'n cael ei dderbyn cyn pen 20 diwrnod gwaith. Pan fydd camau pellach yn angenrheidiol bydd cynllun gweithredu'n cael ei drafod, gan gynnwys amserlenni. Os nad ydych yn hapus gyda'r penderfyniad, bydd gennych 28 diwrnod i wneud apêl.

*Diffiniad trosedd casineb yw unrhyw drosedd yn erbyn rhywun neu eiddo sy'n cael ei gymell gan elyniaeth tuag at bobl ar sail anabledd, hil, crefydd, hunaniaeth o ran rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol gwirioneddol neu ganfyddedig, sy'n elfen wrth benderfynu pwy a ormeswyd. Nid yw dioddefwr yn gorfod bod yn aelod o grŵp ac, mewn gwirionedd, gallai unrhyw un fod yn ddioddefwr trosedd casineb.