Sut i gysylltu â ni

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/11/2018

Coronafeirws (COVID-19)

Fel mesur rhagofalus, oherwydd bod cynnydd yn lefel Covid-19 yn y gymuned, gofynnwyd i bob cartref gofal preswyl yn Sir Gaerfyrddin atal ymweliadau.
Gofynnwyd i staff barhau i helpu teuluoedd i ymweld â pherthnasau yn yr awyr agored, cyn belled ag y bo hynny'n ymarferol.

Cafodd y sefyllfa ei hystyried yn ofalus cyn gwneud y penderfyniad hwn, ac rydym yn sylweddoli y bydd yn siomi rhai teuluoedd a phreswylwyr. Diolchwn i bawb am eu cefnogaeth barhaus.

Mae gwasanaethau dydd ar gau i'r henoed ar hyn o bryd

Gallwch anfon unrhyw ddogfennau ategol ar gyfer eich cais am bathodyn glas mewn e-bost at: bluebadge@sirgar.gov.uk.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Llesiant Delta yw ein gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth. Ffoniwch Llesiant Delta os bydd angen i chi drafod eich anghenion, angen mwy o wybodaeth neu gwblhau asesiad dros y ffôn.

Mae Llesiant Delta ar agor 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos.

Gallwch cysylltu a Llesiant Delta fel a ganlyn:

  • *Drwy ffonio: 0300 333 2222
  • Drwy defnyddio'r ffurflen ar-lein ddiogel. Mae'r ffurflen hon ar gyfer oedolion (dros 18 oed) a all fod ag angen cymorth gofal cymdeithasol. Os gwelwch yn dda peidiwch â defnyddio'r ffurflen atgyfeirio ar-lein ar gyfer ymholiadau brys neu argyfwng.
  • Minicom: 01554 756741
  • Neges destun: 0789 2345678
  • E-bost: info@deltawellbeing.org.uk

Mewn argyfwng

Os ydych mewn perygl o niwed , neu yn pryderu bod rhywun rydych yn adnabod fod mewn perygl o niwed dylech:

  • Ffoniwch 999 os oes angen cymorth ar unwaith.
  • *Llesiant Delta ar 0300 333 2222 ( 24 awr ar gael, 7 diwrnod yr wythnos)

*Gallai eich galwad gael ei recordio fel rhan o’n hymrwymiad i hyfforddi, archwilio a sicrhau ansawdd.