Cysylltu Bywydau Gorllewin Cymru (Lleoliad i Oedolion)

Diweddarwyd y dudalen ar: 06/09/2023

Mae cynllun Cysylltu Bywydau Gorllewin Cymru yn rhoi cymorth i bobl ag angen a aseswyd, sydd am gael help i fyw yn eu cymuned. Darperir tai a chymorth yng nghartrefi gofalwyr proffesiynol Cysylltu Bywydau, sy'n aml yn datblygu'n rhwydweithiau ehangach o gymorth.

Rydym yn dwyn ynghyd bobl sydd angen cymorth gyda Gofalwyr Proffesiynol Cysylltu Bywydau wedi'u harchwilio a'u cymeradwyo.

Mae gennym ystod eang o ofalwyr Cysylltu Bywydau, a byddwn yn eich paru drwy ystyried phethau fel y canlynol:

  • diddordebau cyffredin
  • dewisiadau ffordd o fyw
  • personoliaeth

Mae hyn yn rhoi dewis gwirioneddol i chi o ran sut, ble a gyda phwy rydych chi'n derbyn cymorth.

Mae Cysylltu Bywydau Gorllewin Cymru yn ddewis amgen i ofal preswyl ac mae'n darparu ar gyfer pobl sy'n chwilio am lety parhaol neu dymor byr, seibiannau byr neu gymorth sesiynol.

Mae'r Gwasanaeth Rhannu Bywydau yn wasanaeth sydd wedi’i strwythuro yn ofalus lle y caiff gofalwyr eu dethol, eu hyfforddi a’u cefnogi’n llawn. Mae bod yn ofalwr yn swydd lawn boddhad, ond mae hefyd yn swydd gyfrifol iawn. Dyna pam mae’r broses ddethol mor drylwyr. Bydd darpar ofalwyr yn derbyn ymweliad, byddant yn cael cyfweliad a disgwylir iddynt fynychu cwrs hyfforddiant a pharatoi.

Mae rhan o’r broses asesu yn cynnwys gwneud ceisiadau am eirda, archwiliad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol a geirda gan Feddyg Teulu. Er mai proses ffurfiol yw hon, mae’n angenrheidiol er mwyn diogelu’r oedolion sy’n derbyn y gwasanaeth. Hysbysir pob ymgeisydd am benderfyniadau ynghylch eu haddasrwydd neu fel arall.

Daw'r Gofalwyr o bob math o wahanol gefndiroedd. Mae rhai yn bobl sengl, mae gan rai deuluoedd a rhai heb deulu ac mae eraill wedi ymddeol. Rydym yn recriwtio pobl gyffredin sydd â’r amser, yr ymrwymiad a’r awydd gwirioneddol i helpu rhywun y mae angen arno gymorth a/neu ofal.

Nid oes angen unrhyw gymwysterau penodol ac nid yw’n ofynnol bod gennych unrhyw brofiad gwaith penodol.

Mae'n rhaid bod yn amyneddgar, yn hyblyg, yn gyson. Mae angen cartref sefydlog a pharodrwydd i ddysgu. Os ydych yn meddu ar y nodweddion hyn a’r math o gartref a allai fod yn addas i’w rannu gydag oedolyn agored i niwed, yna gallech fod yn ofalwr addas.

I dderbyn cymorth gennym ni, bydd angen asesiad anghenion arnoch. Dyma lle mae gweithiwr cymdeithasol neu weithiwr iechyd proffesiynol yn edrych ar ba gymorth sydd ei angen arnoch - megis gofal iechyd, offer, cymorth yn eich cartref neu fathau eraill o lety gyda chymorth neu seibiannau byr o bosibl er mwyn i chi neu eich gofalwr gael gorffwys. Os ydych yn gymwys, bydd eich asesiad yn nodi pa fath o gymorth sydd ei angen arnoch ac yn helpu i drefnu cyllid.  Os credwch fod angen gwasanaeth arnoch ac nad ydych wedi cael eich asesu, gallwch ofyn am asesiad.   Gofyn am asesiad

Ar ôl i chi ofyn am asesiad, bydd gweithiwr yn cael ei neilltuo i chi i asesu eich anghenion.   Wedyn gall eich Gweithiwr Cymdeithasol neu eich Cydgysylltydd Gofal gysylltu â ni a byddwn yn anfon ffurflen atgyfeirio.

neu

Os ydych eisoes wedi derbyn asesiad anghenion gallwch ofyn am ffurflen atgyfeirio Cysylltu Bywydau drwy ffonio 01267 246890 neu anfon neges e-bost at sharedlivesduty@sirgar.gov.uk

Wedyn byddwn yn defnyddio'r atgyfeiriad a'r asesiad i helpu i ddod o hyd i ofalwr addas ymhlith ein gofalwyr Cysylltu Bywydau a thrafod yr opsiynau sydd ar gael gyda chi.

Mae Cynllun Cysylltu Bywydau Gorllewin Cymru yn cynnig gwasanaeth yn 3 ardal awdurdod lleol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, a Sir Benfro.