Taliadau uniongyrchol

Diweddarwyd y dudalen ar: 26/04/2022

Taliad Uniongyrchol yw taliad y gellir ei roi i bobl sydd â hawl i dderbyn gwasanaethau gofal cymunedol gennym ni, ac y byddai'n well ganddynt drefnu eu gwasanaethau eu hunain.

Mae Taliadau Uniongyrchol yn eich galluogi i brynu gwasanaethau y dangosodd asesiad fod arnoch eu hangen, mewn ffordd sy'n cynnig mwy o ddewis a rheolaeth i chi. Hefyd, mae Taliadau Uniongyrchol yn caniatáu i berson addas arall weithredu ar eich rhan os oes angen. Gallwch benderfynu sut bydd eich anghenion yn cael eu diwallu, gan bwy ac ar amser sy'n gyfleus i chi.

Dim ond ar wasanaethau ar gyfer cwrdd â'r anghenion a ddisgrifiwyd yn eich asesiad ac a nodir yn eich cynllun gofal y gellir gwario Taliadau Uniongyrchol. Gallwch ddefnyddio eich Taliadau Uniongyrchol i brynu gwasanaethau gofal cymunedol megis:

  • I helpu â gofal personol megis ymolchi, gwisgo a bwyta prydau bwyd
  • Cymorth a chefnogaeth ymarferol wrth wneud gweithgareddau
  • Gofal seibiant

Ni allwch ddefnyddio Taliadau Uniongyrchol ar gyfer gwasanaethau iechyd neu wasanaethau tai.

Efallai byddwn yn gofyn i chi dalu rhan o'r gost tuag at eich gofal. Bydd hyn yn dibynnu ar y math o ofal neu wasanaeth y mae ei angen arnoch fel a nodwyd yn eich asesiad, a gall hefyd ddibynnu ar faint o incwm a chynilion sydd gennych. Os oes rhaid i chi dalu am rywbeth, byddwch yn talu'r un swm p'un a yw'r gwasanaethau yn cael eu trefnu gan y Gwasanaethau Cymdeithasol neu os ydych yn dewis Taliadau Uniongyrchol.

Fyddwch yn cael cynnig asesiad ariannol a bydd y swm y gofynnir i chi ei gyfrannu yn seiliedig ar ganlyniadau’r asesiad hwnnw.

Gwneud cais am asesiad