Taliadau Uniongyrchol

Taliad Uniongyrchol yw taliad y gall y Gwasanaethau Cymdeithasol ei wneud i bobl sy’n gymwys i dderbyn gwasanaethau gofal cymunedol, y byddai’n well ganddynt drefnu eu gwasanaethau eu hunain. Mae Taliadau Uniongyrchol yn ei gwneud hi'n bosibl i chi brynu'r gwasanaethau yr aseswyd bod arnoch eu hangen, mewn ffordd sy'n rhoi mwy o ddewis a rheolaeth i chi. Mae Taliadau Uniongyrchol hefyd yn caniatáu i berson addas arall weithredu ar eich rhan os oes angen.

Cewch chi benderfynu sut y bydd eich anghenion yn cael eu hateb, gan bwy ac ar amser sy'n gyfleus i chi. Ni ellir gwario Taliadau Uniongyrchol ond ar wasanaethau i gwrdd â'r anghenion a ddisgrifir yn eich asesiad ac y manylir arnynt yn eich cynllun gofal. Cewch ddefnyddio eich Taliadau Uniongyrchol i brynu gwasanaethau gofal cymunedol megis:

  • Cymorth gyda gofal personol fel ymolchi, gwisgo a bwyta prydau bwyd 
  • Cymorth a chefnogaeth ymarferol gyda gweithgareddau 
  • Gofal seibiant

Ni chewch ddefnyddio Taliadau Uniongyrchol ar gyfer gwasanaethau iechyd neu dai. Efallai y gofynnir i chi eich hun dalu rhan o'r gost tuag at eich gofal. Mae hyn yn dibynnu ar y math o ofal neu wasanaeth yr aseswyd bod arnoch ei angen, a gall hefyd ddibynnu ar faint o incwm a chynilion sydd gennych. Os bydd rhaid i chi dalu rhywbeth, bydd y swm hwn yr un fath p'un a fydd y gwasanaethau'n cael eu trefnu ar eich cyfer gan Ofal Cymdeithasol neu os byddwch yn dewis Taliadau Uniongyrchol. Mae gennych hawl i asesiad ariannol, a bydd ei ganlyniadau yn pennu faint y gofynnir i chi ei gyfrannu.