Strategaeth Hybu’r Gymraeg

Mae ‘Strategaeth Hybu’r Gymraeg, Sir Gâr 2023-28’ yn nodi’r hyn sydd angen ei wneud i adfer sefyllfa’r Gymraeg yn y sir drwy gynyddu niferoedd sy’n gallu siarad Cymraeg, cynyddu’r sefyllfaoedd lle mae pobl yn gallu siarad Cymraeg, codi statws yr iaith, cefnogi cymunedau i gynnal yr iaith ac effeithio’n gadarnhaol ar symudiadau poblogaeth.  Mae llunio’r Strategaeth yn un o ofynion Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 ac mae’n ymgorffori ac yn datblygu’r gwaith a wnaed mewn ymateb i ganlyniadau siomedig Cyfrifiad 2011, sef adroddiad, ‘Y Gymraeg yn Sir Gâr’.  Lluniwyd y Strategaeth gan y 19 o gyrff sy’n aelodau o Fforwm Strategol Sirol y Gymraeg Sir Gâr, ac mae i’r Strategaeth Gynllun Gweithredu sy’n cael ei ddiweddaru pob chwarter ar gyfer cyfarfodydd y Fforwm Strategol Sirol.

Y Gymraeg yn Sir Gâr

Yn dilyn cwymp yn nifer y siaradwyr Cymraeg yn sir Gâr a nodwyd yng Nghyfrifiad 2011, lluniodd grŵp tasg a gorffen o aelodau etholedig adroddiad Y Gymraeg yn Sir Gâr, gyda chyfres o argymhellion ar sut i wella sefyllfa’r iaith yn y sir. Mae’r argymhellion hyn bellach wedi eu hymgorffori yn Strategaeth Hybu Sir Gâr.

Darllenwch y Strategaeth

Lawrlwythiadau

Dolenni Cysylltiedig

Cyngor a Democratiaeth