Cofrestru i bleidleisio

Diweddarwyd y dudalen ar: 02/08/2021

Sicrhewch eich bod yn cael dweud eich dweud – defnyddiwch eich hawl i bleidleisio. Os na fyddwch yn pleidleisio byddwch yn colli eich cyfle i ddylanwadu ar y ffordd y gweithredir y wlad.

Gallwch bleidleisio:

  • Pan fyddwch yn 18 ac wedi eich cofrestru i bleidleisio (*mewn rhai achosion 16)
  • Hefyd, mae angen i chi fod yn un o ddinasyddion Prydain, Iwerddon, y Gymanwlad, neu'r Undeb Ewropeaidd.

Cofiwch nad oes modd i chi bleidleisio os nad yw eich enw ar y Gofrestr Etholiadol. Os nad ydych yn siŵr a ydych wedi cofrestru i bleidleisio, llenwch ein ffurflen ar-lein a byddwn yn gwirio eich manylion.

Sut ydych yn cael eich cofrestru?

Gallwch gofrestru ar-lein yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio neu gwnewch gais am ffurflen gan y swyddfa etholiadau.

  • Gallwch gofrestru yn 16 oed neu'n hŷn (*mewn rhai achosion 14) (gan fod y Gofrestr Etholiadol yn cael ei gweithredu o 1 Ragfyr hyd at 30 Tachwedd bob blwyddyn, mae angen dyddiadau geni'r rheiny sydd bron â chyrraedd eu 18 oed (*mewn rhai achosion 16) arnom er mwyn sicrhau eu bod ar y gofrestr mewn da bryd fel bo modd iddynt bleidleisio).  Er ei fod yn bosibl y bydd eich enw yn ymddangos ar y Gofrestr Etholiadol cyn eich bod yn 18, ni fydd hawl gennych i bleidleisio hyd nes y byddwch yn 18 (*16 mewn rhai achosion).
  • Rhaid i chi fod yn un o ddinasyddion Prydain, Iwerddon, y Gymanwlad, neu'r Undeb Ewropeaidd.
  • Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i gael eich cofrestru i bleidleisio
  • Nid oes rheidrwydd arnoch i bleidleisio ond mae'n rhaid i chi gael eich cofrestru i bleidleisio
  • Mae'n rhaid i chi gael eich cofrestru'n flynyddol
  • Os ydych yn gwneud cais am gredyd, gall asiantaethau archwilio credyd ddefnyddio'r gofrestr i wirio eich manylion, ac os nad ydych wedi eich cofrestru gallai eich cais am gredyd gael ei wrthod.

*Mae cyfraith newydd yn golygu bod pobl ifanc 16 a 17 mlwydd oed a gwladolion tramor sy'n byw yma yng Nghymru yn gallu pleidleisio yn Etholiadau'r Senedd yn rhan o'r newidiadau mwyaf i'r broses ddemocrataidd yng Nghymru mewn hanner canrif.  Roedd pobl ifanc 16 a 17 mlwydd oed a gwladolion tramor yn gallu cofrestru ar gyfer Etholiadau'r Senedd o 11 Mehefin 2020.

Bydd yr hawl hon i bobl ifanc 16 ac 17 oed a Gwladolion Tramor i bleidleisio yn cael ei hymestyn y flwyddyn nesaf pan fyddant yn gallu pleidleisio yn yr Etholiadau Llywodraeth Leol sy'n cael eu cynnal ddydd Iau 5 Mai 2022.

Myfyrwyr

Fel myfyriwr, gallwch gofrestru yn eich cyfeiriad yn ystod y tymor ac yn eich cyfeiriad cartref - felly p'un a ydych yn y brifysgol neu gartref, os ydych wedi cofrestru, gallwch bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad. Ni chewch bleidleisio ddwywaith yn un o etholiadau Seneddd nac yn un o etholiadau Seneddol y Deyrnas Unedig. Ond cewch bleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol gartref ac yn eich cyfeiriad yn ystod y tymor, cyhyd ag nad ydynt yn yr un ardal llywodraeth leol.

Beth yw’r cam nesaf?

Mae'r wybodaeth yr ydym yn ei derbyn ar y ffurflenni cofrestru a ddychwelir gan bob cartref yn cael ei defnyddio i lunio rhestr, a elwir yn Gofrestr Etholiadol. Cafodd cofrestr 2021 ei chyhoeddi a'i gweithredu ar 1 Rhagfyr 2020. Ceir dau fersiwn o'r gofrestr hon, sef y gofrestr lawn a'r gofrestr agored.

Mae'r gofrestr lawn yn cynnwys pawb sydd wedi eu cofrestru i bleidleisio. Fe'i defnyddir ar gyfer etholiadau a chan rai sefydliadau i wirio ceisiadau credyd ac i atal troseddau. Mae'r gofrestr agored yn cynnwys rhai o'r bobl sydd wedi eu cofrestru i bleidleisio.  Gallwch ddewis a ydych am fod ar y gofrestr hon ai peidio drwy roi tic mewn blwch ar y ffurflen gofrestru a anfonir i'ch cartref.  Gall unrhyw un brynu'r gofrestr hon a'i defnyddio at ba bwrpas bynnag.

Cofrestru i pleidleisio  Gwiriwch eich bod wedi cofrestru i bleidleisio!

Cyngor a Democratiaeth