Is-etholiadau

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/05/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Ar hyn o bryd mae'r holl is-etholiadau i lenwi swyddi gwag ar gyfer Cynghorau Sir a Chynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru wedi cael eu gohirio a byddant yn cael eu cynnal ar ddyddiad(au) rhwng 1 Chwefror a 16 Ebrill 2021

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Mae Sir Gaerfyrddin wedi'i rhannu'n 72 Cyngor Tref a Chymuned gyda 135 o seddau. Cynhelir yr etholiadau ar gyfer holl seddau Cynghorau Tref a Chymuned Sir Gaerfyrddin bob pum mlynedd, fel arfer ar ddydd Iau cyntaf mis Mai. Bydd cynghorydd sy'n cael ei (h)ethol i wasanaethu ar Gyngor Tref neu Gymuned yn dechrau ei dymor/thymor yn y swydd ar y pedwerydd diwrnod ar ôl yr etholiad.

Rhwng pob tymor o bum mlynedd, gall Cynghorwyr Cymuned ymddiswyddo, cael eu gwahardd neu farw, yn anffodus. Pan fydd hyn yn digwydd, rhaid i Glerc y Cyngor Tref neu Gymuned gyhoeddi hysbysiad cyhoeddus o'r swydd wag.

Os bydd 10 o etholwyr y ward eisiau i'r swydd wag hon gael ei llenwi drwy etholiad, yna byddwn yn cynnal is-etholiad i lenwi'r sedd. Os na dderbynnir cais i gynnal is-etholiad, yna gall y Cyngor Tref neu Gymuned perthnasol gyfethol rhywun i lenwi'r swydd wag.

Cyngor a Democratiaeth