Pam yr ydym yn ymgynghori

Wedi'i ariannu ar y cyd gan Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU a Chyngor Sir Caerfyrddin, mae preswylwyr Sir Gaerfyrddin yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn Arolwg Rhandiroedd a Thyfu Cymunedol ar-lein. Bydd hyn yn helpu'r Awdurdod Lleol i ddeall yn well y diddordeb a'r angen am fannau o'r fath ar draws y sir.

Mae rhandiroedd a mannau tyfu cymunedol yn cynnig llu o fanteision i gyfranogwyr ac yn cyd-fynd ag agenda'r Awdurdod Lleol i gefnogi iechyd a llesiant y boblogaeth leol, gwella gwaith creu lleoedd, cydlyniant cymdeithasol a hybu ffyrdd iachach o fyw.

Gellir defnyddio'r diffiniadau canlynol o'r termau a ddefnyddir yn yr arolwg:

Rhandir

Rhandir yw darn o dir neu 'safle' sy'n rhentu naill ai'r safle cyfan neu ran o'r safle a elwir yn 'llain' er mwyn tyfu ffrwythau neu lysiau. Yn aml mae'r awdurdod lleol yn berchen ar safleoedd rhandiroedd ond gallant hefyd fod yn eiddo i gynghorau tref a chymuned, unigolion preifat neu fusnesau, elusennau a grwpiau crefyddol. Mae llawer o safleoedd rhandiroedd yn tueddu i fod yn agos at ardaloedd dwys eu poblogaeth, fel trefi, ond nid yw hyn bob amser yn wir.

Tyfu Cymunedol

Fel arfer, pobl leol sy’n dymuno tyfu bwyd at eu defnydd eu hunain, ond hefyd er budd y gymuned ehangach, sy’n cychwyn gerddi cymunedol. Fel arfer, bydd yr holl waith tyfu ar erddi cymunedol yn cael ei wneud ar y cyd gan y gwirfoddolwyr. Y syniad yw rhannu’r gwaith ac yna’r budd. Mae’r rhan fwyaf o erddi cymunedol ar agor i bawb ymuno â nhw ac nid oes ganddynt restri aros.’ (Canllawiau ar gyfer tyfwyr a grwpiau tyfu (llyw.cymru))

Rhagor o wybodaeth

Sut i gymryd rhan

Llenwch yr arolwg ar-lein hwn.

Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd neu os oes angen help arnoch i gael mynediad i'r arolwg, cysylltwch â Thîm Prosiect Gwyrddu Sir Gâr. Byddant ar gael i fewnbynnu'r wybodaeth dros y ffôn (ar gael rhwng 9am a 1pm, dydd Llun i ddydd Gwener).

 

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Rydym yn defnyddio data personol a roddir ar y ffurflen hon i gael gwell dealltwriaeth o'r diddordeb mewn rhandiroedd a darpariaethau tyfu cymunedol ar lefel leol. Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio at unrhyw ddiben arall/dibenion eraill ac ni fydd yn cael ei rhannu ag unrhyw un o wasanaethau eraill y Cyngor na sefydliadau allanol.

Byddwn yn cadw eich data personol am 6 mis neu hyd nes y bydd yr asesiad cysylltiedig o'r ddarpariaeth mannau tyfu wedi'i gwblhau (pa un bynnag sydd gyntaf).

Eich Hawliau Diogelu Data

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau ac i gael manylion cyswllt ein Swyddog Diogelu Data, ewch i'n gwefan:

www.sirgar.llyw.cymru/cartref/cyngor-a-democratiaeth/diogelu-data/