Pam yr ydym wedi ymgynghori

Y llynedd, cwblhaodd 2,195 ohonoch ein harolwg preswylwyr, gan roi adborth uniongyrchol i ni ar yr hyn sydd bwysicaf i chi a'ch teuluoedd. Diolch yn fawr! Arweiniodd yr adborth hwnnw at ddatblygu 10 cynnig i'w hystyried a chyfrannodd at ddatblygu'r Strategaeth Gorfforaethol a fydd yn llywio'r ffordd rydym yn gweithio fel Cyngor am y pum mlynedd nesaf.

Gan adeiladu ar yr adborth a gasglwyd y llynedd casglwyd barn preswylwyr a defnyddwyr gwasanaeth eto. Roeddem am ddeall sut rydych chi'n teimlo am ein perfformiad a sicrhau bod ein cynllunio ar gyfer y dyfodol a gosod blaenoriaethau yn cyd-fynd â'r hyn sydd ei angen. Bydd y canfyddiadau pwysig hyn yn cael eu rhannu ar bob lefel o’r sefydliad i lywio ein penderfyniadau ar adeg sy’n heriol.

Canlyniad yr ymgynghoriad

Bydd ymatebion i'r arolwg yn cael eu dadansoddi fesul ardal (lle bo'n bosibl) a fydd yn rhoi syniad o'r materion sy'n wynebu ein trigolion ar lefel mor lleol â phosibl. Caiff y canfyddiadau eu crynhoi mewn adroddiad.

Caiff yr adroddiad ei rannu ar bob lefel o'r sefydliad a'i ystyried gan y Cabinet i sicrhau bod barn trigolion a defnyddwyr gwasanaeth yn cael ei ystyried wrth wneud penderfyniadau a chynllunio ar gyfer y dyfodol.