Pam yr ydym wedi ymgynghori

Mae'r ymgynghorwyr AECOM yn gweithio gyda ni ar Brif Gynllun Teithio Llesol Y Tymbl i geisio ymgysylltu â'r cyhoedd ynghylch y rhwydwaith cerdded a beicio a nodi cyfleoedd, cyfyngiadau ac adborth cyffredinol, i gasglu gwybodaeth leol gan drigolion lleol a defnyddwyr y rhwydwaith i weld ble/pa fathau o welliannau y gellir eu gwneud i wella'r seilwaith presennol i gefnogi cerdded a beicio yn well. Fel rhan o hyn, rydym am hwyluso a chynhyrchu rhywfaint o ddeunydd ar-lein fel rhan o'r cam ymgysylltu â rhanddeiliaid yn ystod y broses WelTAG ac rydym am ddefnyddio gwefan Plan Engage fel llwyfan sy'n cynnwys amrywiol bynciau h.y. map rhwydwaith o'r Tymbl, cefndir y prosiect ac ati er mwyn i randdeiliaid a'r cyhoedd gyflwyno sylwadau ac adborth. Byddwn yn ceisio defnyddio'r wybodaeth hon i lywio ymhellach ein sylfaen dystiolaeth ar gyfer ymyriadau posibl y gellid eu hystyried gan y gwyddom fod gwybodaeth leol yn allweddol i gyflwyno mesurau/cynlluniau sydd â blaenoriaeth uchel ac effaith uchel i'r gymuned leol.

Bydd yr adborth o'r ymgysylltiad yn cael ei ddefnyddio i lywio'r gwaith o ddatblygu'r cynlluniau/llwybrau a fydd yn cael eu hamlinellu ymhellach a bydd yn ein helpu i gasglu mwy o wybodaeth sylfaenol/sylfaen dystiolaeth ar yr hyn y mae'r gymuned leol am ei weld yn yr ardal, gan dynnu sylw at unrhyw gyfleoedd a chyfyngiadau yn ogystal â gwybodaeth leol i fwydo i'r mathau o ymyriadau a dyluniadau y byddem yn ceisio eu datblygu.

Canlyniad yr ymgynghoriad

Yn dilyn yr ymarfer ymgysylltu a gynhaliwyd ym mis Hydref 2023, bydd Cyngor Sir Caerfyrddin ac ymgynghorwyr AECOM yn cynnal digwyddiad gwybodaeth ddydd Iau 29 Chwefror yn Neuadd Gymunedol y Tymbl rhwng 1pm a 7pm. Sesiwn galw heibio fydd hon lle byddwn yn cyflwyno'r hyn rydym wedi'i gwblhau ar y prif gynllun hyd yn hyn ac yn rhannu canlyniad yr ymarfer ymgysylltu. Yn yr ymarfer ymgysylltu blaenorol roeddem yn ceisio adborth ynghylch y llwybrau a nodwyd ar hyd y rhwydwaith ar gyfer gwelliannau teithio llesol posibl, yn ogystal ag arolwg a gynhaliwyd i gael unrhyw sylwadau gan y gymuned i helpu i nodi'r materion a'r cyfleoedd ar y rhwydwaith cerdded a beicio presennol fel rhan o ddatblygu Prif Gynllun y Tymbl. Bydd y sesiwn hon yn ein galluogi i roi gwybod i'r gymuned am y gwaith parhaus hyd yn hyn a bydd hefyd yn gyfle i'r cyhoedd ddod i sgwrsio â ni a gofyn unrhyw gwestiynau am waith Prif Gynllun y Tymbl.

Fodd bynnag, os na allwch fod yn bresennol, byddwch yn gallu cyrchu'r wybodaeth ddiweddaraf drwy ddolen platfform Planengage isod i weld ein cynnydd hyd yn hyn:

https://uk.planengage.com/tumble-cymraeg